Get 20M+ Full-Text Papers For Less Than $1.50/day. Start a 14-Day Trial for You or Your Team.

Learn More →

New type of ponds? Changing of quantity and function of water bodies in rural built-up areas (Pilsen Region, Czechia)

New type of ponds? Changing of quantity and function of water bodies in rural built-up areas... References[1] Allen, R. G., Pereira, l., S., Raes, D. & Smith, M. (1998). Crop evapotranspiration. Guidelines for computing crop water requirements [FAO irrigation and drainage paper 56]. Rome: Food and agriculture organization of the United Nations.[2] Asdrubali, F. (2009). A scale model to evaluate water evaporation from indoor swimming pools. Energy and Buildings, 41(3), 311-319. DOI: 10.1016/j.enbuild.2008.10.001.10.1016/j.enbuild.2008.10.001[3] Bach, P. (2014). Market data 2013. Brussels: European Union of Swimming Pool and Spa Associations.[4] Bański, J. & Wesołowska, M. (2010). Transformations in housing construction in rural areas of Poland’s Lublin region - Influence on the spatial settlement structure and landscape aesthetics. Landscape and Urban Planning, 94(2), 116-126. Doi: 10.1016/j.landurbplan.2009.08.005.10.1016/j.landurbplan.2009.08.005[5] Bartoš, M., Kušová, D., Těšitel, J., Kopp, J., Novotná, M., Macháček, J., Moss, L. & Glorioso, R. (2011). Amenitní migrace do venkovských oblastí České republiky. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce.[6] Růžková, J. & Škrabal, J, eds. (2006). Historický lexikon obcí České republiky 1869-2011. Praha: Český statistický úřad.[7] Vodovody, kanalizace a vodní toky - 2014. Praha: Český statistický úřad. Available at https://www.czso.cz/csu/czso/vodovody-kanalizace-a-vodni-toky-2014 [Accessed on 12 April 2016].[8] ČÚZK (2016a). Geoportál ČÚZK. Český úřad zeměměřický a katastrální. Available at http://geoportal.cuzk.cz [Accessed on 2 May 2016].[9] ČÚZK (2016b). Adresní místa RÚIAN ve formátu CSV. Nahlížení do katastru nemovitostí. Praha: Český úřad zeměměřický a katastrální. Available at http://nahlizenidokn.cuzk.cz/StahniAdresniMistaRUIAN.aspx [Accessed on 8 May 2016].[10] DeOreo, W. B. (2011). Analysis of water use in new single-family homes. Salt Lake City: Salt Lake City Corporation and US EPA.[11] Domene, E. (2014). Changing patters of water consumption in the suburban Barcelona: lifestiles and welfare as explanatory factors. Investigaciones Geográficas, 61, 39-53. Doi: 10.14198/INGEO2014.61.03.[12] Domene, E., Saurí, D. & Parés, M. (2005). Urbanization and Sustainable Resource Use: The Case of Garden Watering in the Metropolitan Region of Barcelona. Urban Geography, 26(6), 520-535. Doi:10.2747/0272-3638.26.6.520.10.2747/0272-3638.26.6.520[13] Duffková, R. (2003). Porovnání hodnot aktuální evapotranspirace travního porostu získaných třemi různými metodami. Acta Hydrologica Slovaca, 4(2), 323-330.[14] Ferguson, B. C., Fratzeskaki, N. & Brown, R. (2013). A strategic program for transitioning to a Water Sensitive City. Landscape and Urban Planning, 117, 32-45. DOI: 10.1016/j.landurbplan.2013.04.016.10.1016/j.landurbplan.2013.04.016[15] Frajer, J. (2013). Rekonstrukce historické krajiny Čáslavska s důrazem na vodní hospodářství [Ph.D. thesis]. Ostrava: Ostravská univerzita.[16] Frajer, J. (2015). Zrušení Druhanického rybníka u Chotusic aneb environmentálně historická mikrosonda. Východočeský sborník historický, 27(1), 103-125.[17] Goddard, M. A., Dougill, A. J. & Benton, T. G. (2010). Scaling up from gardens: biodiversity conservation in urban environments. Trends in Ecology & Evolution 25(2), 90-98. Doi: 10.1016/j.tree.2009.07.016.10.1016/j.tree.2009.07.016[18] Guhathakurta, S. & Gober, P. (2010). Residential Land Use, the Urban Heat Island, and Water Use in Phoenix: A Path Analysis. Journal of Planning Education and Research, 30(1), 40-51. Doi: 10.1177/0739456X10374187.10.1177/0739456X10374187[19] Halper, E. B., Dall’erba, S., Bark, R. H., Scott, Ch. A. & Yool, S. R. (2015). Effects of irrigated parks on outdoor residential water use in a semi-arid city. Landscape and Urban Planning, 134, 210-220. Doi:10.1016/j.landurbplan.2014.09.005.10.1016/j.landurbplan.2014.09.005[20] Havlíček, M., Pavelková, R., Frajer, J. & Skokanová, H. (2014). The Long-Term Development of Water Bodies in the Context of Land Use: The Case of the Kyjovka and Trkmanka River Basins (Czech Republic). Moravian Geographical Reports, 22(4), 39-50. Doi: 10.1515/mgr-2014-0022.10.1515/mgr-2014-0022[21] Hof, A. & Wolf, N. (2014). Estimating potential outdoor water consumption in private urban landscapes by coupling high-resolution image analysis, irrigation water needs and evaporation estimation in Spain. Landscape and Urban Planning, 123, 61-72. Doi: 10.1016/j.landurbplan.2013.12.010.10.1016/j.landurbplan.2013.12.010[22] Hysková, B. (2003). Povodeň z přívalového deště v Sytně 21. 8. 2002. In Obnova území po povodních. Urbanismus a územní rozvoj.[23] Chang, H., Parandvash, G. H. & Shandas, V. (2010). Spatial Variations of Single-Family Residential Water Consumption in Portland, Oregon. Urban Geography, 31(7), 953-972. Doi:10.2747/0272-3638.31.7.953.10.2747/0272-3638.31.7.953[24] Jíhlavec, J. (1978). O Kalech. Zpravodaj místopisné komise ČSAV, 14(5), 478-471.[25] Kohut, M., Hora, P. & Chuchma, F. (2011). Potenciální evapotranspirace travního porostu v oblasti lokality Pánov na Hodonínsku - dlouhodobé vývojové trendy v období let 1961-2099. In Středová, H., Rožnovský, J. & Litschmann, T., eds., Mikroklima a mezoklima krajinných struktur a antropogenních prostředí. Prague: Czech Hydrometeorological Institute. [26] Kohut, M., Rožnovský, J. & Knozová, G. (2013). Měření výparu z vodní hladiny výparoměrem GGI-3000 v České republice. Prague: Czech Hydrometeorological Institute.[27] Kopp, J. (2007). Vliv antropogenních změn na stabilitu fluviálních systémů (pp. 143-151). In Změny v krajině a povodňové riziko. Praha: Univerzita Karlova v Praze.[28] Kopp, J. (2015). Integrované přístupy ke strategickému plánování měst - nové trendy péče o vodu. Regionální rozvoj mezi teorií a praxí, 4(4), 21-29.[29] Kopp, J., Novotná, M. & Duben, J. (2009). Bytová výstavba v kontextu kvality životního prostředí v České republice v letech 1997-2007. Geografické informácie, 13(1), 87-93.[30] Kopp, J., Novotná, M. & Matušková, A. (2013). Rezidenční suburbanizace v plzeňském městském regionu v krajinně-ekologickém kontextu (pp. 150-174). In Ouředníček, M., Špačková, P. & Novák, J. (eds.) Sub urbs: krajina, sídla a lidé. Praha: Academia.[31] Loudová, M. (2012). Krajinně-ekologické hodnocení venkovských sídel v obci Řenče [Bachelor thesis]. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni.[32] MacDonald, D. H., Crossman, N. D., Mahmoudi, P., Taylor, L. O., Summers, D. M. & Boxall, P. C. (2010). The value of public and private green spaces under water restrictions. Landscape and Urban Planning, 95, 192-200. Doi: 10.1016/j.landurbplan.2010.01.003.10.1016/j.landurbplan.2010.01.003[33] Mousia , A. & Dimoudi, A. (2015). Energy performance of open air swimming pools in Greece. Energy and Buildings, 90, 166-172. Doi:10.1016/j.enbuild.2015.01.004.10.1016/j.enbuild.2015.01.004[34] Muir, R. (2004). Landscape Encyclopaedia. London: Windgather Press.[35] Mukherjee, R., Halder, D., Saha, S., Shyamali, R., Subhranshu, Ch., Ramakrishnan, R., Murhekar, M. V. & Hutin, Y. J. (2011). Five Pond-centered Outbreaks of Cholera in Villages of West Bengal, India: Evidence for Focused Interventions. Journal of Health Population and Nutrition 29(5), 421-428. Doi: 10.3329/jhpn.v29i5.8895.10.3329/jhpn.v29i5.8895[36] Nasar, J. L. & Li, M. (2004). Landscape mirror: the attractiveness of reflecting water. Landscape and Urban Planning, 66, 233-238. Doi: 10.1016/S0169-2046(03)00113-0.10.1016/S0169-2046(03)00113-0[37] Ouředníček, M., ed. (2012). Soubor specializovaných map - Rezidenční suburbanizace. Praha: Univerzita Karlova v Praze & Obec Dolní Břežany.[38] Ouředníček, M., Špačková, P. & Novák, J. (2013). Metodické problémy výzkumu a vymezení zón rezidenční suburbanizace v České republice (pp. 309-332). In Ouředníček, M., Špačková, P. & Novák, J., eds., Sub urbs: krajina, sídla a lidé. Praha: Academia.[39] Pallarès-Blanch, M., Prados, M.-J. & Tulla, A. F. (2014) Naturbanization and Urban - Rural Dynamics in Spain: Case Study of New Rural Landscapes in Andalusia and Catalonia. European Countryside, 6(2), 118-160. Doi: 10.2478/euco-2014-0008.10.2478/euco-2014-0008[40] Pospěch, P., Spěšná, D. & Staveník, A. (2015). Images of a Good Village: a Visual Analysis of the Rural Idyll in the “Village of the Year” Competition in the Czech Republic. European Countryside, 7(2), 68-86. Doi: 10.1515/euco-2015-0005.10.1515/euco-2015-0005[41] Radford, K. G. & James, P. (2013). Changes in the value of ecosystem services along a rural-urban gradient: A case study of Greater Manchester, UK. Landscape and Urban Planning, 109, 117-127. Doi: 10.1016/j.landurbplan.2012.10.007.10.1016/j.landurbplan.2012.10.007[42] Salvador, R., Bautista-Capetillo, C. & Playán, E. (2011). Irrigation performance in private urban landscapes: A study case in Zaragoza (Spain). Landscape and Urban Planning, 100, 302-311. Doi: 10.1016/j.landurbplan.2010.12.018.10.1016/j.landurbplan.2010.12.018[43] Shah, M. M. (2012). Improved method for calculating evaporation from indoor water pools. Energy and Buildings, 49, 306-309. Doi: 10.1016/j.enbuild.2012.02.026.10.1016/j.enbuild.2012.02.026[44] Smallbone, L. T., Luck, G. W. & Wassens, S. (2011). Anuran species in urban landscapes: relationships with biophysical, built environment and socio-economic factors. Landscape and Urban Planning, 101, 43-51. Doi:10.1016/j.landurbplan.2011.01.002. 10.1016/j.landurbplan.2011.01.002[45] SPASA (2011). Ideas for how you can actively conserve water while still enjoying your swimming pool or spa. Fact sheet 21 savewater!™ SPASA POOL & SPA BOOK 2011 (27). The Swimming Pool and Spa Association of Victoria. Available at http://www.alpinepools.com.au/pdfs/water_neutral_factsheet.pdf [Accessed on 15 January 2016].[46] Spilková, J. & Vágner, J. (2016). The loss of land devoted to allotment gardening: The context of thecontrasting pressures of urban planning, public and private interestsin Prague, Czechia. Land Use Policy, 52, 232-239. Doi:10.1016/j.landusepol.2015.12.031.10.1016/j.landusepol.2015.12.031[47] Středočeské vodárny (2015). Nastupuje sezóna napouštění bazénů. Available at http://www.svas.cz/tiskove-zpravy/media/2015/nastupuje-sezona-napousteni-bazenu/ [Accessed on 5 May 2016].[48] Sýkora, L. & Mulíček, O. (2012). Urbanizace a suburbanizace v Česku na počátku 21. století. Urbanismus a územní rozvoj, 15(5), 27-38.[49] Syme, G. J., Shao, Q., Po, M. & Campbell, E. (2004). Predicting and understanding home garden water use. Landscape and Urban Planning, 68, 121-128. Doi:10.1016/j.landurbplan.2003.08.002.10.1016/j.landurbplan.2003.08.002[50] Šimon, M. (2014). Exploring Counterurbanisation in a Post-Socialist Context: Case of the Czech Republic. Sociologia ruralis 54(2), 117-142. DOI: 10.1111/j.1467-9523.2012.00576.x.10.1111/j.1467-9523.2012.00576.x[51] Šusta, J. & Mokrý, T. (1931). Význam jihočeského rybníkářství, jeho vznik a vývoj. Praha: Československá Akademie zemědělská.[52] Tolasz, R., ed. (2007). Atlas podnebí Česka = Climate atlas of Czechia. Praha: Český hydrometeorologický ústav.[53] Váchal, A. (2016). Česká bazénová velmoc roste. Hospodářské noviny, 3. - 5. června 2016, p. 16.[54] Vidal, M., Domene, E. & Sauri, D. (2011). Changing geographies of water-related consumption: residential swimming pools in suburban Barcelona. Area, 43, 67-75. Doi: 10.1111/j.1475-4762.2010.00961.x.10.1111/j.1475-4762.2010.00961.x[55] Vlnas, R. (2015). Pozorované změny složek hydrologické bilance z hlediska využitelných vodních zdrojů. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 2015(4-5), 27-32.[56] Wolf, N. & Hof, A. (2013). Integration of the pixel and object domain for the mapping of new urban landscapes in the Mediterranean with a focus on outdoor water consumption. EARSeL eProceedings, 12(1), 67-81. Doi: 10.12760/01-2013-1-07.[57] Wong, T. H. F., ed. (2013). Blueprint 2013. Stormwater Management in a Water Sensitive City. Clayton: Cooperative Research Centre for Water Sensitive Cities.[58] Zambon, I., Sabbi, A., Schuetze, T. & Salvati, L. (2015). Exploring forest ‘fringescapes’: urban growth, society and swimming pools as a sprawl landmark in coastal Rome. Rendiconti Lincei 26(2), 159-168. Doi: 10.1007/s12210-015-0377-6.10.1007/s12210-015-0377-6[59] ZMOS (2008). Zásady integrovaného manažmentu vodných zdrojov na území obcí a ich povodí. Združenie miest a obcí Slovenska. http://www.deepdyve.com/assets/images/DeepDyve-Logo-lg.png European Countryside de Gruyter

New type of ponds? Changing of quantity and function of water bodies in rural built-up areas (Pilsen Region, Czechia)

European Countryside , Volume 9 (1): 18 – Mar 1, 2017

Loading next page...
 
/lp/de-gruyter/new-type-of-ponds-changing-of-quantity-and-function-of-water-bodies-in-8n630fE1j0

References

References for this paper are not available at this time. We will be adding them shortly, thank you for your patience.

Publisher
de Gruyter
Copyright
© by Jan Kopp
ISSN
1803-8417
eISSN
1803-8417
DOI
10.1515/euco-2017-0009
Publisher site
See Article on Publisher Site

Abstract

References[1] Allen, R. G., Pereira, l., S., Raes, D. & Smith, M. (1998). Crop evapotranspiration. Guidelines for computing crop water requirements [FAO irrigation and drainage paper 56]. Rome: Food and agriculture organization of the United Nations.[2] Asdrubali, F. (2009). A scale model to evaluate water evaporation from indoor swimming pools. Energy and Buildings, 41(3), 311-319. DOI: 10.1016/j.enbuild.2008.10.001.10.1016/j.enbuild.2008.10.001[3] Bach, P. (2014). Market data 2013. Brussels: European Union of Swimming Pool and Spa Associations.[4] Bański, J. & Wesołowska, M. (2010). Transformations in housing construction in rural areas of Poland’s Lublin region - Influence on the spatial settlement structure and landscape aesthetics. Landscape and Urban Planning, 94(2), 116-126. Doi: 10.1016/j.landurbplan.2009.08.005.10.1016/j.landurbplan.2009.08.005[5] Bartoš, M., Kušová, D., Těšitel, J., Kopp, J., Novotná, M., Macháček, J., Moss, L. & Glorioso, R. (2011). Amenitní migrace do venkovských oblastí České republiky. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce.[6] Růžková, J. & Škrabal, J, eds. (2006). Historický lexikon obcí České republiky 1869-2011. Praha: Český statistický úřad.[7] Vodovody, kanalizace a vodní toky - 2014. Praha: Český statistický úřad. Available at https://www.czso.cz/csu/czso/vodovody-kanalizace-a-vodni-toky-2014 [Accessed on 12 April 2016].[8] ČÚZK (2016a). Geoportál ČÚZK. Český úřad zeměměřický a katastrální. Available at http://geoportal.cuzk.cz [Accessed on 2 May 2016].[9] ČÚZK (2016b). Adresní místa RÚIAN ve formátu CSV. Nahlížení do katastru nemovitostí. Praha: Český úřad zeměměřický a katastrální. Available at http://nahlizenidokn.cuzk.cz/StahniAdresniMistaRUIAN.aspx [Accessed on 8 May 2016].[10] DeOreo, W. B. (2011). Analysis of water use in new single-family homes. Salt Lake City: Salt Lake City Corporation and US EPA.[11] Domene, E. (2014). Changing patters of water consumption in the suburban Barcelona: lifestiles and welfare as explanatory factors. Investigaciones Geográficas, 61, 39-53. Doi: 10.14198/INGEO2014.61.03.[12] Domene, E., Saurí, D. & Parés, M. (2005). Urbanization and Sustainable Resource Use: The Case of Garden Watering in the Metropolitan Region of Barcelona. Urban Geography, 26(6), 520-535. Doi:10.2747/0272-3638.26.6.520.10.2747/0272-3638.26.6.520[13] Duffková, R. (2003). Porovnání hodnot aktuální evapotranspirace travního porostu získaných třemi různými metodami. Acta Hydrologica Slovaca, 4(2), 323-330.[14] Ferguson, B. C., Fratzeskaki, N. & Brown, R. (2013). A strategic program for transitioning to a Water Sensitive City. Landscape and Urban Planning, 117, 32-45. DOI: 10.1016/j.landurbplan.2013.04.016.10.1016/j.landurbplan.2013.04.016[15] Frajer, J. (2013). Rekonstrukce historické krajiny Čáslavska s důrazem na vodní hospodářství [Ph.D. thesis]. Ostrava: Ostravská univerzita.[16] Frajer, J. (2015). Zrušení Druhanického rybníka u Chotusic aneb environmentálně historická mikrosonda. Východočeský sborník historický, 27(1), 103-125.[17] Goddard, M. A., Dougill, A. J. & Benton, T. G. (2010). Scaling up from gardens: biodiversity conservation in urban environments. Trends in Ecology & Evolution 25(2), 90-98. Doi: 10.1016/j.tree.2009.07.016.10.1016/j.tree.2009.07.016[18] Guhathakurta, S. & Gober, P. (2010). Residential Land Use, the Urban Heat Island, and Water Use in Phoenix: A Path Analysis. Journal of Planning Education and Research, 30(1), 40-51. Doi: 10.1177/0739456X10374187.10.1177/0739456X10374187[19] Halper, E. B., Dall’erba, S., Bark, R. H., Scott, Ch. A. & Yool, S. R. (2015). Effects of irrigated parks on outdoor residential water use in a semi-arid city. Landscape and Urban Planning, 134, 210-220. Doi:10.1016/j.landurbplan.2014.09.005.10.1016/j.landurbplan.2014.09.005[20] Havlíček, M., Pavelková, R., Frajer, J. & Skokanová, H. (2014). The Long-Term Development of Water Bodies in the Context of Land Use: The Case of the Kyjovka and Trkmanka River Basins (Czech Republic). Moravian Geographical Reports, 22(4), 39-50. Doi: 10.1515/mgr-2014-0022.10.1515/mgr-2014-0022[21] Hof, A. & Wolf, N. (2014). Estimating potential outdoor water consumption in private urban landscapes by coupling high-resolution image analysis, irrigation water needs and evaporation estimation in Spain. Landscape and Urban Planning, 123, 61-72. Doi: 10.1016/j.landurbplan.2013.12.010.10.1016/j.landurbplan.2013.12.010[22] Hysková, B. (2003). Povodeň z přívalového deště v Sytně 21. 8. 2002. In Obnova území po povodních. Urbanismus a územní rozvoj.[23] Chang, H., Parandvash, G. H. & Shandas, V. (2010). Spatial Variations of Single-Family Residential Water Consumption in Portland, Oregon. Urban Geography, 31(7), 953-972. Doi:10.2747/0272-3638.31.7.953.10.2747/0272-3638.31.7.953[24] Jíhlavec, J. (1978). O Kalech. Zpravodaj místopisné komise ČSAV, 14(5), 478-471.[25] Kohut, M., Hora, P. & Chuchma, F. (2011). Potenciální evapotranspirace travního porostu v oblasti lokality Pánov na Hodonínsku - dlouhodobé vývojové trendy v období let 1961-2099. In Středová, H., Rožnovský, J. & Litschmann, T., eds., Mikroklima a mezoklima krajinných struktur a antropogenních prostředí. Prague: Czech Hydrometeorological Institute. [26] Kohut, M., Rožnovský, J. & Knozová, G. (2013). Měření výparu z vodní hladiny výparoměrem GGI-3000 v České republice. Prague: Czech Hydrometeorological Institute.[27] Kopp, J. (2007). Vliv antropogenních změn na stabilitu fluviálních systémů (pp. 143-151). In Změny v krajině a povodňové riziko. Praha: Univerzita Karlova v Praze.[28] Kopp, J. (2015). Integrované přístupy ke strategickému plánování měst - nové trendy péče o vodu. Regionální rozvoj mezi teorií a praxí, 4(4), 21-29.[29] Kopp, J., Novotná, M. & Duben, J. (2009). Bytová výstavba v kontextu kvality životního prostředí v České republice v letech 1997-2007. Geografické informácie, 13(1), 87-93.[30] Kopp, J., Novotná, M. & Matušková, A. (2013). Rezidenční suburbanizace v plzeňském městském regionu v krajinně-ekologickém kontextu (pp. 150-174). In Ouředníček, M., Špačková, P. & Novák, J. (eds.) Sub urbs: krajina, sídla a lidé. Praha: Academia.[31] Loudová, M. (2012). Krajinně-ekologické hodnocení venkovských sídel v obci Řenče [Bachelor thesis]. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni.[32] MacDonald, D. H., Crossman, N. D., Mahmoudi, P., Taylor, L. O., Summers, D. M. & Boxall, P. C. (2010). The value of public and private green spaces under water restrictions. Landscape and Urban Planning, 95, 192-200. Doi: 10.1016/j.landurbplan.2010.01.003.10.1016/j.landurbplan.2010.01.003[33] Mousia , A. & Dimoudi, A. (2015). Energy performance of open air swimming pools in Greece. Energy and Buildings, 90, 166-172. Doi:10.1016/j.enbuild.2015.01.004.10.1016/j.enbuild.2015.01.004[34] Muir, R. (2004). Landscape Encyclopaedia. London: Windgather Press.[35] Mukherjee, R., Halder, D., Saha, S., Shyamali, R., Subhranshu, Ch., Ramakrishnan, R., Murhekar, M. V. & Hutin, Y. J. (2011). Five Pond-centered Outbreaks of Cholera in Villages of West Bengal, India: Evidence for Focused Interventions. Journal of Health Population and Nutrition 29(5), 421-428. Doi: 10.3329/jhpn.v29i5.8895.10.3329/jhpn.v29i5.8895[36] Nasar, J. L. & Li, M. (2004). Landscape mirror: the attractiveness of reflecting water. Landscape and Urban Planning, 66, 233-238. Doi: 10.1016/S0169-2046(03)00113-0.10.1016/S0169-2046(03)00113-0[37] Ouředníček, M., ed. (2012). Soubor specializovaných map - Rezidenční suburbanizace. Praha: Univerzita Karlova v Praze & Obec Dolní Břežany.[38] Ouředníček, M., Špačková, P. & Novák, J. (2013). Metodické problémy výzkumu a vymezení zón rezidenční suburbanizace v České republice (pp. 309-332). In Ouředníček, M., Špačková, P. & Novák, J., eds., Sub urbs: krajina, sídla a lidé. Praha: Academia.[39] Pallarès-Blanch, M., Prados, M.-J. & Tulla, A. F. (2014) Naturbanization and Urban - Rural Dynamics in Spain: Case Study of New Rural Landscapes in Andalusia and Catalonia. European Countryside, 6(2), 118-160. Doi: 10.2478/euco-2014-0008.10.2478/euco-2014-0008[40] Pospěch, P., Spěšná, D. & Staveník, A. (2015). Images of a Good Village: a Visual Analysis of the Rural Idyll in the “Village of the Year” Competition in the Czech Republic. European Countryside, 7(2), 68-86. Doi: 10.1515/euco-2015-0005.10.1515/euco-2015-0005[41] Radford, K. G. & James, P. (2013). Changes in the value of ecosystem services along a rural-urban gradient: A case study of Greater Manchester, UK. Landscape and Urban Planning, 109, 117-127. Doi: 10.1016/j.landurbplan.2012.10.007.10.1016/j.landurbplan.2012.10.007[42] Salvador, R., Bautista-Capetillo, C. & Playán, E. (2011). Irrigation performance in private urban landscapes: A study case in Zaragoza (Spain). Landscape and Urban Planning, 100, 302-311. Doi: 10.1016/j.landurbplan.2010.12.018.10.1016/j.landurbplan.2010.12.018[43] Shah, M. M. (2012). Improved method for calculating evaporation from indoor water pools. Energy and Buildings, 49, 306-309. Doi: 10.1016/j.enbuild.2012.02.026.10.1016/j.enbuild.2012.02.026[44] Smallbone, L. T., Luck, G. W. & Wassens, S. (2011). Anuran species in urban landscapes: relationships with biophysical, built environment and socio-economic factors. Landscape and Urban Planning, 101, 43-51. Doi:10.1016/j.landurbplan.2011.01.002. 10.1016/j.landurbplan.2011.01.002[45] SPASA (2011). Ideas for how you can actively conserve water while still enjoying your swimming pool or spa. Fact sheet 21 savewater!™ SPASA POOL & SPA BOOK 2011 (27). The Swimming Pool and Spa Association of Victoria. Available at http://www.alpinepools.com.au/pdfs/water_neutral_factsheet.pdf [Accessed on 15 January 2016].[46] Spilková, J. & Vágner, J. (2016). The loss of land devoted to allotment gardening: The context of thecontrasting pressures of urban planning, public and private interestsin Prague, Czechia. Land Use Policy, 52, 232-239. Doi:10.1016/j.landusepol.2015.12.031.10.1016/j.landusepol.2015.12.031[47] Středočeské vodárny (2015). Nastupuje sezóna napouštění bazénů. Available at http://www.svas.cz/tiskove-zpravy/media/2015/nastupuje-sezona-napousteni-bazenu/ [Accessed on 5 May 2016].[48] Sýkora, L. & Mulíček, O. (2012). Urbanizace a suburbanizace v Česku na počátku 21. století. Urbanismus a územní rozvoj, 15(5), 27-38.[49] Syme, G. J., Shao, Q., Po, M. & Campbell, E. (2004). Predicting and understanding home garden water use. Landscape and Urban Planning, 68, 121-128. Doi:10.1016/j.landurbplan.2003.08.002.10.1016/j.landurbplan.2003.08.002[50] Šimon, M. (2014). Exploring Counterurbanisation in a Post-Socialist Context: Case of the Czech Republic. Sociologia ruralis 54(2), 117-142. DOI: 10.1111/j.1467-9523.2012.00576.x.10.1111/j.1467-9523.2012.00576.x[51] Šusta, J. & Mokrý, T. (1931). Význam jihočeského rybníkářství, jeho vznik a vývoj. Praha: Československá Akademie zemědělská.[52] Tolasz, R., ed. (2007). Atlas podnebí Česka = Climate atlas of Czechia. Praha: Český hydrometeorologický ústav.[53] Váchal, A. (2016). Česká bazénová velmoc roste. Hospodářské noviny, 3. - 5. června 2016, p. 16.[54] Vidal, M., Domene, E. & Sauri, D. (2011). Changing geographies of water-related consumption: residential swimming pools in suburban Barcelona. Area, 43, 67-75. Doi: 10.1111/j.1475-4762.2010.00961.x.10.1111/j.1475-4762.2010.00961.x[55] Vlnas, R. (2015). Pozorované změny složek hydrologické bilance z hlediska využitelných vodních zdrojů. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 2015(4-5), 27-32.[56] Wolf, N. & Hof, A. (2013). Integration of the pixel and object domain for the mapping of new urban landscapes in the Mediterranean with a focus on outdoor water consumption. EARSeL eProceedings, 12(1), 67-81. Doi: 10.12760/01-2013-1-07.[57] Wong, T. H. F., ed. (2013). Blueprint 2013. Stormwater Management in a Water Sensitive City. Clayton: Cooperative Research Centre for Water Sensitive Cities.[58] Zambon, I., Sabbi, A., Schuetze, T. & Salvati, L. (2015). Exploring forest ‘fringescapes’: urban growth, society and swimming pools as a sprawl landmark in coastal Rome. Rendiconti Lincei 26(2), 159-168. Doi: 10.1007/s12210-015-0377-6.10.1007/s12210-015-0377-6[59] ZMOS (2008). Zásady integrovaného manažmentu vodných zdrojov na území obcí a ich povodí. Združenie miest a obcí Slovenska.

Journal

European Countrysidede Gruyter

Published: Mar 1, 2017

References