Get 20M+ Full-Text Papers For Less Than $1.50/day. Start a 14-Day Trial for You or Your Team.

Learn More →

Results of the January 2020 waterbird census in Slovenia

Results of the January 2020 waterbird census in Slovenia Acrocephal 41 us (184/185): 41–53, 2020 10.2478/acro-2020-0005 oglašanja. Metoda je podrobneje op B iožič sana v Rezultati januarskega (2002). V štetje so bile tako kot vsako l - eto vkl štetja vodnih ptic leta 2020 jučene vrste iz naslednjih skupin ptic: plo - vci Anati dae, slapniki Gaviidae, kormorani Phala-crocoraci v Sloveniji dae, čaplje Ardeidae, štorklje Ciconiidae, plamenci Phoenicopteridae, ponirki Podicipedidae, tukalice Results of the January 2020 waterbird Rallidae, pobrežniki Charadriiformes te -r belorep census in Slovenia ec Haliaeetus albicilla, rjavi luC nj ircus aeruginosus, močvirska uhar A isi co a flammeus , vodomec Alcedo atthis in povodni ko Cs inclus cinclus. Januar 2020 je bil v Sloveniji za 2,1 ºC toplejši Luka Božič kot v dolgoletnem povprečju, vendar je bilo z izjemo visokogorja najhladneje ravno v prvi tretjini meseca, DOPPS  – Društvo za opazovanje in proučevanje ptic torej neposredno pred štetjem, ko so bile povprečne Slovenije, Kamenškova 18, SI–2000 Maribor, Slovenija, dnevne temperature marsikje nižje od običajnih. e–mail: luka.bozic@dopps.si Odklon je bil najmanjši na SV in JV delu države ter na Obali, v Vipavski dolini in Ljubljanski kotlini. Januarsko štetje vodnih ptic (IWC) poteka v Padavine so povsod opazno zaostajale za dolgoletnim Sloveniji od leta 1988, leta 1997 pa je bilo prvič povprečjem, saj je na veliki večini ozemlja padlo zastavljeno kot celosten, koordiniran i-n standardi manj kot 40 %, v velikem delu južnega dela države ziran popis vodnih ptic na ozemlju celotne Slovenije pa celo manj kot 20 % običajnih januarskih padavin. (Štumberger 1997). Od takrat naprej štetje Povprečna mesečna temperatura je bila decembra pokriva vse večje reke, Obalo in večino p - omemb 2019 povsod višja od dolgoletnega povprečja, nejših stoječih vodnih teles v d Štr um ža bv er i ( ger največji presežek je bil v SV Sloveniji, kjer je odklon 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2005, Božič presegel 3 °C, najmanjši pa na skrajnem SZ delu 2005, 2006, 2007, 2008a, 2008b, 2010, 2011, 2012, države (< 2 °C). Padavine so povsod presegle 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019). K temu sta dolgoletno povprečje, na nivoju države je padlo 32 pripomogla predvsem dobra organizacija in veliko % več padavin kot običa Ce jng o ( nar 2019, 2020). število sodelujočih prostovoljnih popisovalcev. Januar 2020 je bil v celoti za 40 % manj vodnat kot V poročilu so predstavljeni rezultati januarskega v dolgoletnem primerjalnem obdobju, le Drava in štetja vodnih ptic leta 2020, ki je v podobnem Mura sta imeli pretoke nekoliko večje od povprečnih obsegu potekalo že štiriindvajsetič zapored. (Sušnik 2020). Decembra 2019 je bila vodnatost Leta 2020 smo vodne ptice šteli 11. in 1 - 2. jan rek za polovico večja od običajne, v drugi polovici uarja. Organizacija, potek, uporabljena metoda meseca so se reke ponekod razl Si tv ra oj le ( an štetja in popisni obrazci so bili takšni kot leta 1997 2019). V času štetja je iznad JZ Evrope nad Alpe (Štumberger 1997). Pri obdelavi in predstavitvi segalo območje visokega zračnega tlaka. V višinah rezultatov smo upoštevali tudi nekatere podatke, je nad naše kraje s severnimi do severovzhodnimi zbrane zunaj organiziranega štetja, nekaj dni pred vetrovi pritekal razmeroma suh zrak. Prevladovalo ali po koncu tedna, predvidenega za štet -je. Kormo je pretežno jasno vreme z jutranjo meglo ali nizko rane P halacrocorax carbo smo na števnem območju oblačnostjo ponekod po nižinah. Na Primorskem je Mure ter na panonskem delu Drave in zgornji Savi pihala šibka burja. Prvi dan so bile najvišje dnevne posebej šteli na znanih skupinskih prenočiščih. Na temperature od 5 do 11, na Primorskem od 12 do skupinskih prenočiščih smo šteli tudi pri- tlikave ko 17 °C, drugi dan pa je bilo malo hladneje. Jutranje rmorane M. pygmeus, zvonce B ucephala clangula, temperature so bile v večjem delu države, z izjemo velike žagarj Me er gus merganser in galebe Laridae Obale, pod lediščem ( Markošek 2020). Med na števnem območju Drave ter velike žagarje na štetjem 2020 so bili delno zaledeneli (1/4) krajši deli števnem območju Savinje. MoR ka ollu že s aquaticus rek Mure, panonske Drave, Iščice, Kokre in zgornje smo na ptujskih studenčnicah in potoku Črnec Save, nekaj zgornjih odsekov Pesnice pa je bilo (Murska ravan) sočasno s štetjem drugih vodnih zaledenelih do 3/4. Od rečnih akumulacij so bili ptic popisali s pomočjo predvajanja posnetkov 41 L. Božič: Rezultati januarskega štetja vodnih ptic leta 2020 v Sloveniji delno zaledeneli Ledavsko jezero (3/4), GajševSso kde o lovalo je 246 popisovalcev. Pregledali smo jezero na Ščavnici (3/4), jezero Pristava na P 42 e3 p snio cp ii snih odsekov na rekah in obalnem morju (3/4) in Dravograjsko jezero na alpski Dravv s i (1k /4 u)p , ni dolžini 1497,4 km (tabela 1), kar je 81,9 % Perniško jezero pa je bilo zaledenelo v celot cie . D loet ln ne od olžine odsekov, vključenih v popis. Poleg zaledeneli so bili tudi nekateri potoki in m teg aa s njš meo p regledali tudi 208 lokalitet (170 stoječih in reke, npr. na območju Drave, Savinje, Ljubljan 3s 8 t ke em k očih voda) od skupno 338 (tabela 2), kar je 61,5 barju, Notranjskem in Vipavski dolini (1/4–% v 3/4)s. eh lokalitet, evidentiranih v bazi januarskega Stoječa vodna telesa na števnih območjih M štetujr a v e, odnih ptic do vključno leta 2020. Popisne Drave, Savinje in spodnje Save so bila veči on do sm ea k e, pregledane v štetju leta 2020, prikazuje slika zaledenela 3/4 ali v celoti, na območju zgor1 n , r je S aza šv ir ej enost pregledanih lokalitet pa slika 2. pa so bila delno zaledenela (1/4–3/4) samo nekatSk eru ap aj smo prešteli 52.698 vodnih ptic, izmed njih. Večje in globlje gramoznice v Popm ru iprajd ua jočih 63 vrstam. Poleg tega smo zabeležili so bile nezaledenele. Škalsko jezero je bilo zašl e š ede ti n r ei d lor uge taksone (križanca med kanadsko in 1/4, Šoštanjsko jezero 3/4, Vonarsko jezero 3 sivo g /4, osjo, domačo gos, domačo raco in en vrstno nezaledeneli pa so bili Velenjsko jezero, vz nh ed oo dlnooč en takson). Skupno število vodnih ptic je Teharsko jezero, Bohinjsko in Blejsko jbeiz le o n ro, a dpovprečno, tako kot tudi število zabeleženih gramoznica Stari Grad pri Krškem in Rudvnrisšt ( ko 51.362 / 60). Skupno število zabeleženih jezero. Delno (1/4–3/4) ali v celoti so bila zalv ede odn n e il h p a tic je bilo največje po letu 2013. Tako kot v tudi stoječa vodna telesa na območju Notra vn se js h š ke tie n t jih doslej smo tudi leta 2020 največ vodnih Primorske, vključno s Cerkniškim jezerom ( pt 1/ ic p 2). rešteli na števnem območju reke Drave, in sicer Sečoveljske soline (Fontanigge) in Škocjansk 21 i z .95 a4 t. T oko j e 41,7 % vseh vodnih ptic, preštetih so bili zaledeneli 1/4. v Sloveniji, kar je podobno kot v prejšnjem štetju. Slika 1: Popisni odseki januarskega štetja vodnih ptic (IWC) na rekah in obalnem morju v Sloveniji leta 2020; temno modre označujejo popisane, svetlo modre pa nepopisane odseke. Figure 1: Survey sections of the January 2020 waterbird census (IWC) on the rivers and coastal sea in Slovenia, with dark blue lines denoting examined and pale blue lines unexamined sections 42 Acrocephal 41 us (184/185): 41–53, 2020 S tem je bil odstotek vodnih ptic na tem št ve sv en h v em o dnih ptic), beločeA la g nser o a s lbifrons (2690 območju znova nekoliko manjši od povpreo čsn.e , 5 g,a 1 % ), rečni gal C eh b roicocephalus ridibundus (43,1 %). Tako kot v večini štetij doslej števila (2 16 08 .07 o 00 s., 5,1 % vseh vodnih ptic) in čopasta črnica preštetih vodnih ptic nismo presegli na no Ay be th nye am f uligula (2573 os., 4,9 % vseh vodnih ptic). drugem števnem območju. Na območjih DraB ve e i lo n č ela gos še nikoli ni bila tako visoko na seznamu Savinje je bilo število vodnih ptic blizu povprn ea čjn še tm ev ui lnejših vrst, je pa bila tokrat drugič zapored (±1–2 % povprečja), na območjih Mure (+17 % po š ), tevilu osebkov med prvimi petimi vrstami. Prvič spodnje Save (+11 %), Kolpe (+14 %) ter Notrand js o k sl e ej se je zgodilo, da med temi ni bi Fu lo l lica i ske in Primorske (+78 %) nadpovprečno, na obmoač tra jih . Š tevilo 1000 preštetih osebkov so leta 2020 zgornje Save (–16 %) in Obale (–20 %) pa manp jš re e segli še liska, kreAn healj s c c recca, labod grbec od povprečnega. Leta 2020 na nobenem štev Cy ne gn m u s olor, rumenonogi gal La eb rus michahellis, območju nismo prešteli največjega ali najmsa in vj a g šeg o A a s n ser anser in siva čapl A jrd a ea cinerea. števila vodnih ptic v dosedanjih januarskih štReetzju ihl.t ati januarskega štetja vodnih ptic leta Med največjimi doslej je bilo število vodnih p 20t 2i0 p c n o s a hemi razdelitve na osem števnih območij območju Notranjske in Primorske (večje sam (B o l ožič eta 2007, 2008a, 2008b, 2010, 2011, 2012, 2013, 2001 in 2011), k čemur je bistveno prispevalo na 2014, jveč 2015, 2016, 2017, 2018, 2019) so predstavljeni v preštetih vodnih ptic na Cerkniškem jezeru ta (3 b4 e1 l1 i 3 . V dodatku 1 so števna območja podrobneje os.) v dosedanjih januarskih štetjih. razčlenjena na posamezne reke in manjša območja z Mlakarica An as platyrhynchos je bila leta 2020,v ečjim številom lokalitet, kot so poplavne ravnice, tako kot med vsemi štetji doslej, daleč najšt d eo vl il in ne e,j r ša av nine ipd. vrsta (22.965 os., 43,6 % vseh vodnih ptic). Po števiL lu et a 2020 smo prvič med januarskim štetjem preštetih osebkov sledijo kormoran (2928 os.v , 5o,d 6 % nih p tic zabeležili sablRec jaruk ro virostra Slika 2: Lokalitete, popisane med januarskim štetjem vodnih ptic (IWC) v Sloveniji leta 2020; beli krogi označujejo stoječe vode, modri krogi pa potoke in manjše reke. Figure 2: Localities surveyed during the January 2020 waterbird census (IWC) in Slovenia, with white circles denoting standing waters, and blue circles designating smaller rivers and streams 43 L. Božič: Rezultati januarskega štetja vodnih ptic leta 2020 v Sloveniji avosetta (Sečoveljske soline). Opazovanja iz zkrimaji e ne ( Brichetti & Fracasso 2018). Od 2019/2020 so prvi podatki o zimskem pojavljadnrju ug ih redkejših vrst smo popisali belolično gos in prezimovanju te vrste v Slov Šken orn iji ik( Branta leucopsis (zadrževalnik Medvedce; tretje 2012, 2020, I. Škornik osebno). Sabljarka sicer ovp azovanje v januarskem štetju vodnih ptic, drugo zadnjih letih redno prezimuje na severnojadir z k anat ske ih g orije A), nilsko g Alop ooc s hen aegyptiacus mokriščih italijanske dežele Furlanije - (JBualkijosvksek a kamenšnica, Murska Sobota; peto Tabela 1: Število vseh in pregledanih popisnih odsekov na rekah in obalnem morju ter njihova skupna dolžina na posameznem števnem območju in v celotni državi med januarskim štetjem vodnih ptic (IWC) leta 2020 v Sloveniji Table 1: Number of all and surveyed sections on the rivers and coastal sea, as well as their total length in separate count areas and in the entire country during the January 2020 waterbird census (IWC) in Slovenia Št. vseh popisnih odsekov D / olžina/ Št. pregledanih odseko D vol / žina/ Števno območje / Count ar T e o a tal no. of survey sectL io en ns gth (km)No. of sections surveL yed ength (km) Mura 61 220,2 53 190,7 Drava 138 374,4 127 322,0 Savinja 38 141,5 31 107,6 Zgornja Sava / Upper Sava 113 387,1 105 353,4 Spodnja Sava / Lower Sava 71 272,7 57 226,5 Kolpa 14 118,0 5 36,8 Notranjska in Primorska 44 272,9 33 217,8 Obala / Coastland 12 42,6 12 42,6 Skupaj / Total 491 1829,4 423 1497,4 Tabela 2: Število vseh in pregledanih lokalitet (stoječih voda, potokov in manjših rek) na posameznem števnem območju in v celotni državi med januarskim štetjem vodnih ptic (IWC) leta 2020 v Sloveniji Table 2: Number of all and surveyed localities (standing waters, streams and smaller rivers) in separate count areas and in the entire country during the January 2020 waterbird census (IWC) in Slovenia Št. vseh lokaliteŠ t t. vseh lokaliteŠt t . pregledanih Št. pregledanih - stoječe vode / - tekoče vode / lokalitet - stoječ le okalitet - tekoče Total no. of Total no. vode / No. of vode / No. of localities (standing of localities surveyed localiti se u sr veyed localities Števno območje / Count area waters) (streams) (standing waters) (streams) Mura 81 10 68 5 Drava 59 24 30 5 Savinja 19 6 16 4 Zgornja Sava / Upper Sava 26 15 20 6 Spodnja Sava / Lower Sava 12 10 7 3 Kolpa 1 4 1 3 Notranjska in Primorska 21 33 18 12 Obala / Coastland 14 3 10 0 Skupaj / Total 233 105 170 38 44 Acrocephal 41 us (184/185): 41–53, 2020 opazovanje v januarskem štetju vodnih ptic)2 , ž 02 e0 p rjar ve aš teli največ duplinskih kTa oz da or rnk a Grus grus (Cerkniško jezero; šesto opazovan tajde v orn a, moškatnih blešča Ca vk irina moschata, januarskem štetju vodnih ptic, prvo po letu 2 mand 013 a ) rinAi k x galericulata, velikih žagar Me jev rgus in rjavega gale La ba rus fuscus (Ptujsko jezero; m erganser, belih štork C eic lj onia ciconia, belorepcev šesto opazovanje med januarskim štetjem v Ho ad lin aeiet hu s albicilla (skupaj z letoma 2004 in 2019), ptic). Izmed vrst, ki se pojavljajo redno, sm ko o zlie ct G a a llinago gallinago in zelenonogih martincev Tabela 3: Števila preštetih vodnih ptic na posameznem števnem območju in v celotni Sloveniji med januarskim štetjem vodnih ptic (IWC) leta 2020 (1 – Mura, 2 – Drava, 3 – Savinja, 4 – zgornja Sava, 5 – spodnja Sava, 6 – Kolpa, 7 – Notranjska in Primorska, 8 – Obala) Table 3: Numbers of waterbirds counted in separate count areas and in the entire Slovenia during the January 2020 waterbird census (IWC) (1 – Mura, 2 – Drava, 3 – Savinja, 4 – Upper Sava, 5 – Lower Sava, 6 – Kolpa, 7 – Notranjska & Primorska, 8 – Coastland) Vrsta / Species 1 2 3 4 5 6 7 8 Skupaj / Total Cygnus olor 476 821 71 96 108 30 107 1709 Anser fabalis 3 3 Anser albifrons 33 2655 2 2690 Anser anser 2 1187 48 14 1251 Branta leucopsis 1 1 Branta canadensis × A. anser 1 1 domača gos / domestic goose 7 7 Alopochen aeg yptiaca 1 1 Tadorna tadorna 5 245 250 Aix galericulata 2 1 2 2 2 9 Cairina moschata 17 8 19 1 1 46 Mareca penelope 16 259 4 8 9 26 234 556 Mareca strepera 2 191 5 16 4 2 18 238 Anas crecca 210 863 75 103 53 57 78 647 2086 Anas platyrhynchos 3686 7388 1587 2856 1975 687 4101 685 22965 Anas acuta 2 39 2 1 6 50 Spatula clypeata 1 1 4 58 64 Netta rufina 2 1 3 Aythya ferina 16 663 33 67 186 1 1 3 970 Aythya fuligula 20 2054 123 352 18 3 3 2573 Aythya marila 3 3 Melanitta fusca 1 4 5 Bucephala clangula 727 3 8 23 33 1 795 Mergellus albellus 44 5 49 Mergus serrator 6 76 82 Mergus merganser 105 126 84 377 112 56 114 974 domača raca / domestic duck10 3 2 15 Gavia stellata 6 6 Gavia arctica 1 21 22 45 L. Božič: Rezultati januarskega štetja vodnih ptic leta 2020 v Sloveniji Nadaljevanje tabele 3 / Continuation of Table 3 Vrsta / Species 1 2 3 4 5 6 7 8 Skupaj / Total Phalacrocorax carbo 322 648 216 189 1152 41 89 271 2928 Phalacrocorax aristotelis 60 60 Microcarbo pygmeus 856 2 858 Egretta garzetta 1 1 82 84 Ardea alba 165 313 4 52 77 3 50 30 694 Ardea cinerea 167 311 113 224 183 14 89 60 1161 Ciconia ciconia 5 1 6 Tachybaptus ruficollis 32 303 21 110 232 38 40 45 821 Podiceps cristatus 13 46 40 14 106 2 2 124 347 Podiceps grisegena 2 2 4 Podiceps auritus 1 1 1 3 Podiceps nigricollis 2 4 77 83 Haliaeetus albicilla 2 5 1 2 1 11 Rallus aquaticus 20 51 1 8 2 2 6 90 Gallinula chloropus 25 30 16 26 14 8 6 7 132 Fulica atra 253 874 225 166 79 2 4 743 2346 Grus grus 100 100 Recurvirostra avosetta 4 4 Pluvialis squatarola 3 3 Calidris alpina 26 26 Lymnocryptes minimus 7 2 9 Gallinago gallinago 6 8 2 9 8 77 4 114 Scolopax rusticola 2 2 Numenius arquata 14 14 Actitis hypoleucos 2 1 2 2 1 9 17 Tringa ochropus 29 13 2 1 45 Tringa nebularia 1 1 25 27 Chroicocephalus ridibundus 1182 6 1 14 1484 2687 Ichthyaetus melanocephalus 5 5 Larus canus 15 3 1 19 Larus fuscus 1 1 Larus argentatus 2 2 Larus michahellis 83 4 8 349 1122 1566 Larus cachinnans 97 97 Larus michahellis / cachinnans 2 4 2 18 131 157 Thalasseus sandvicensis 27 27 Alcedo atthis 14 21 35 25 22 4 14 10 145 Cinclus cinclus 4 23 35 277 16 224 579 Skupaj / Total 5641 21954 2732 5025 4559 922 5500 6365 52698 46 Acrocephal 41 us (184/185): 41–53, 2020 Tringa nebularia v okviru januarskih štetij vopd rn it ih o ki, spodnji Savi in Vipavi). Za to vrsto ni znano, ptic doslej. Razen tega je bilo beločelih go ksat i v ee rč i r le eg ionalni populaciji pripadajo ose -bki, ki prez med štetjem leta 2019 (vrsta je tokrat drugič p imr u e js ee jo n gla a p osameznih delih ozemlja Slovenije, zato število 2000 os.), sivih gosi leta 2018 (drugo ič v dste oč t kov ni mogoče zanesljivo izračunati. Domneva kot 1000 os.), konopn M ic areca strepera leta 2019, se, da je pri nas stičišče arealov treh raz-ličnih bioge dolgorepih r Aa ac na s acuta leta 2019, čopastih črno ig cr afskih populaWe cij ( tlands International leta 2018, mokože Rv allus aquaticus leta 2000 in 2020b). Za vse navedene vrste z naraščajo - čimi jan 2001, mali martincA ev ctitis hypoleucos leta 2015, uarskimi populacijami v Sloveniji, z izjemo velikega vodomcev A lcedo atthis leta 2019 ter povodnižha garja, ki ni bil vključen zaradi omenjene dileme, kosov C inclus cinclus leta 2010 in 2019. Najmanjše je bil dolgoročni trend njihovih regiona-lnih biogeo število v štiriindvajsetih letih januarsk girh š afsktieh p tijo pulacij v najnovejši analizi opredeljen kot vodnih ptic smo leta 2020 zabeležili pri lizsm kei i ren n ali močen porast, pri večini pa je enak tudi sivem galeb La u rus canus. Števila naslednjih vrst s krat o koročen desetletni trend v obdobju 2009–2018 bila med najmanjšimi doslej: polarni sl Gaa vp ia n ik (Wetlands International 2020c). Podobno arctica (manjše le 2004 in 2019), rečni galeb (man v je šl ej a za negativne populacijske trende nekaterih vrst le 2005) in rumenonogi galeb (manjše štir z n ikr aat jma njšimi in majhnimi zabeleženimi šte - vili v le pred tem). Število žvižg Ma av re k ca penelope je bilo tošnjem štetju, npr. lisko in sivega galeba, za katera največje po letu 2001 (do takrat so bila podo je z bna a nač li il en zmeren upad populacije Črnega morja in večja števila običajna), čopastih pPo on di ice rk pso v Sredozemlja v desetletnem obdobju oz. cel -otne popu cristatus po letu 2010 in srednjih žag M. ar se je rv rator lacije evropske podv Lr . s c. t ce anus v obdobju 1994– po letu 2008. Po dveh letih brez podatka sm 2o l 018e (t We a tlands International 2020c). 2020 znova zabeležili nekoč dokaj številno njiS vt skre ol janje vodnih ptic v času štetja je bilo gos Anser fabalis (šele tretjič v zadnjih sedzm aibhe leženo na posameznih odsekih zgornje Save in štetjih), prvič v zadnjih petnajstih pa med pre K šr tk et e t im eir n a Radenskem polju. Plašenje kormoranov vodnimi pticami ni bilo kostan Ay je . v nk yr e oca. s strani ribičev je potekalo na nekaterih odsekih Save Pri več vrstah z največjimi in velikimi z - abB el oe h žie n n jke in Save soteska. imi števili (beločela gos, siva gos, duplinska kozarka, konopnica, dolgorepa raca, veliki žagar, pritZli ah kav valia : Vsem popisovalcem, ki so šteli vodne kormoran) so rezultati štetja leta 2020 n - ad pt ailcje ev , a in n lokalnim koordinatorjem gre zasluga, da je dolgoročnih pozitivnih populacijskih t - res nd mo p ov n oji novno in sistematično hkrati popisali vse hovih januarskih populacij v SlB ov ožič eni ji 2014, ( pomembnejše vodne površine v Sloveniji. Brez 2015, 2016, 2017, 2018, 2019). Med temi so tudin esebičnega truda to ne bi bilo mogoče. Vsem vse tri vrste, ki trenutno na posameznih ob nm ao jle čj piš h a hvala. v Sloveniji z zimskimi populacijami dosegajo mejL neot a 2020 so v januarskem štetju vodnih ptic vrednost 1 % za opredeljevanje mokrišč m - ed sn oa de ro ld ovali: Nataša Bavec, Ernest Bedič, Le-on Borovn nega pomena ( Wetlands International 2020a). jak, Anja Cigan, Denis Cizar, Bojan Čolnik, Gregor Videti je, da se je silovito povečevanje štev - ila p Do rm it a ln ik jk a o, Franc Ferk, Jasmina Filipič, Rob - i Gjerg vih kormoranov v zadnjih letih stabiliziralo o jek k , Š ol pi 1  ela G % orički, Larisa Gregur, Darko Ipša, Lijana populacije Črnega morja in Sredozemlja, mJe ud rt aek m , T amara Karlo, Geza Kerčmar, Vesna Kitthiya, ko je pri obeh vrstah gosi odstotek njuni -h r Ie gg oi r K ono al lenko, Matic Kolenko, Urška Korošec, Anton nih populacij še nekoliko večji. Pojavljan-je pLoem jk eo m, Darko Lorenčič, Kristjan Malačič, Marjan bnega števila je pri vseh omenjenih vrstah o M m au eje kn oo , V alentina Novak, Jurij Perša, Andrej Piltaver, na eno samo območje (panonska Drava) oz- . loMo kaljic ta e Plantan, Monika Podgorelec, Moj-ca Podlet to (zadrževalnik Medvedce z okolico) v drža nv ik i. M , Deed ja n Rocner, Janja Šafarič, Željko Šalamun, varstveno pomembne vrste spada tudi veliki ž R a o g ba i Š r, k išk i o, Tadej Törnar, Srečko Tropenaue -r, Rozali mejno vrednost za opredelitev mednarodn - o p ja V oma ej m dič, Simon Veberič, Martina Vida, Štefan Virag, bnih območij za ptice (IBA), dolo D če en n ac o et al. Bernard ZanjkovMu ič ( ra), Smiljan Bačani, Tilen (2011), v zadnjih letih dosega na več rekah (leB ta a 2 sl 0e 2, D 0 ominik Bombek, Dejan Bordjan, Domen na Muri, Dravi, Savinji, zgornji Savi z nekat Bo er žiim č, L i uka Božič, Franc Bračko, Angelca Fras, Eva 47 L. Božič: Rezultati januarskega štetja vodnih ptic leta 2020 v Sloveniji Horvat, Stanko Jamnikar, Franc Janžekovič, M Urat ša K jaž o ce ( Kolpa), Nejc Bajec, Anica Cernati-č Gre Kerček, Jure Kočevar, Andrej Koležnik, Alekg so ar ni de č, S r ara Cernich, Marjeta Cvetko, Boštjan Čibej, Koren, Rok Lobnik, Urška Martinc, Vesna PiT ro nm at až Č , ubej, Milan Fakin, Kim Ferjančič, Matej Alen Ploj, Matjaž Premzl, Janko Rakuša, S Gaarmashe r, Martin Gerlič, Iztok Hribar, Ivan Kljun, Robič, Robi Šiško, Virgil Šlaher, Aleš Tom Daežaič n K , ovač, Matej Kovačič, Simon Kovačič, Albert Marjan Trup, Martina Trup, Vesna Trup -, M Kir ro avanja, Zvonko Kravanja, Peter Krečič, Carmen slav Vamberger, Franc Verovnik, Davorin Vrh Kov unntiz k, G , orazd Kutin, Jana Laganis, Bog - dan Li Tjaša Zagorše D k ( rava), Anja Bolčina, Urša Gajšepko , všek, Sonja Marušič, Brigita Mingot, Horymir Matej Gamser, Jan Gojznikar, Polona Gor Oinšedkr,a čka, Maja Ondračka, Polona Pagon, Tadej Tone Kladnik, Mojmir Kosi, Rudi Kraševec, M Pii ph aa n , Slavko Polak, Jošt Rovtar, Rok Rozman, Ajda Kronovšek, Janez Leskošek, Jure Novak, R Ra uofk d olf, Domen Stanič, Martina Stupar, Vil -jana Šišk Pintar, Gabrijela Triglav Brežnik, Meta Zal o uv bie čr , š A en kž e Škoberne, Drago Telič, Martin Završnik (Savinja), Blaž Blažič, Dejan Bordjan, Hen (No rik t ranjska & Primorska), Bojana Lipej, Lovrenc Ciglič, Leon Cimerman, Mitja Denac, Ana DoL li ep n ec j, B , ogdan Lipovšek, Urh Melan Mozetič, Borut Dare Fekonja, Irena Ferjan Tuljak, Marko GM erobzeect, ič, Domen Stanič, Iztok Škornik, Dušan Nataša Gorjanc, Jakob Habicht, Vojko HavŠlu ič še tk a† r, šič, Al Vrezec, Enej Vrezec, Petra Vrh Vrezec Pia, Höe ff rle, Nika Hrabar, Jurij Hribovšek, Bar (Ob bar aa la ). Kaiser, Andrej Kelbič, Nejc Kelbič, Aleš Klemenč Lio čk , alni koordinatorji leta 2020 so bili: Željko Primož Kmecl, Urša Koce, Neža Kocjan, Ivic -a KŠ o a g lo av munMu ( ra), Luka Božič D (rava, Savinja), Blaž šek, Luka Korošec, Jerneja Kos, Jože J. Kozame Br ln ai ž k i,č , Katarina Denac, Vojko Hav Z l g. ič S eav k† ( a), Žan Kuralt, Jernej Legat, Rado Legat, Mar -janGr a M eg ao nr Bernard, Andrej Hudoklin, Duša -n Kleno deljc, Ruj Mihelič, Tomaž Mihelič, Blaž Mih vo še vk ( ec S,p. Sava), Urša Koce ( Kolpa), Peter Krečič Aljaž Mulej, Sava Osole, Nejc Poljanec, Sabina (P No ov tr h a e n ,j ska in Primorska), Borut Mozet Ob ič ( ala). Špela Prelogar Popit, Aleksander Pritek-elj, Katari na Prosenc Trilar, Tjaša Pršin, Tosja Pušenja Su k, Ž mma iga r y Iztok Remec, Katarina Rogelj, Metod Rogelj, Maks Sešlar, Mirko Silan, Nataša Šalaja, Anton Š In 2 tul0a2r0,, t he International Waterbird Census Rudolf Tekavčič, Florjan Tišler, Davorin T (IW om Ce ) w , as carried out in Slovenia on 11 and 12 Jan. Tone Trebar, Tomi Trilar, Lovro Tuljak, M W aat rk eo r birds were counted on all larger rivers, along the Tuljak, Mitja Tuljak, Zlata Vahčič, Barbara V en id tm ira e S r, lovenian Coastland and on most of the major Tjaša Zagoršek, Aleš Žemva, Miha Žnid Za g.r šič ( standing waters in the country. During the census, Sava), Maja Badovinec, Gregor Bernard, Dian w nielh ich 246 observers took part, 423 sections Bosch, Al Božič, Aleksander Božič, Alenka Bo rf t adh ae r č, ivers and coastal sea with a total length of Petra Bralić, Angela Čuk, Zdravko Čuk, Da1m 49ij7a .4 k n m and 208 other localities (170 standing Denac, Katarina Denac, Timotej Denac, Nwat ataešras a nd 38 streams) were surveyed. Altogether, Ferlinc, Nina Gabron, Marjan Gobec, Nuša H 52r ,6 g 9a 8 w , aterbirds of 63 species were counted. Thus, Jože Hvala, Marjan Jerele, David Kapš, Filip t K ha e n pš,u mber of waterbirds and the number of species Marko Kapš, Barbara Kink, Bor Klenovšek, D ru eš ca on r ded were above the 24-year average, with the Klenovšek, Danijela Kodrnja, Tatjana Kloat tntiekr fi, gure highest ae ft r the census in 2013. e Th Marjan Kumelj, Vesna Kunej, Peter Kunst, M aveiraa ge number of waterbirds was exceeded most Leljak, Joaquin Lopez, Ivan Malogorski, Ir -ena M (+78a %t ) in the Notranjska & Primorska count areas. jašič Podhraški, Bor Mihelič, Gaber Mihelič, e h Th Dijiag nh ae st numbers of waterbirds were counted Mohar, Rudi Omahen, Tina Osovnikar, Marin t tinah e Drava count area, i.e. 21,954 individuals Peterlin, Zdravko Podhraški, Peter Požun, A (41n .7t % o on f all waterbirds in Slovenia). By far the most Preskar, Nejc Resnik, Valerija Slemenšek, Pavn eu l Š me er to , us species was Mal An laar sd platyrhynchos Jani Vidmar, Branimir Vodopivec ml., Vesna Z - a(k 43 o.n 6% of all waterbirds), followed by Cormorant jšek, Olga Zakovšek, Gašper Zalokar, Jakob Z Pa hal ma acn ro corax carbo (5.6% of all waterbirds), Jelenič ( Sp. Sava), Ana Dolenc, Boris Grabrija W nh , ite-fronted Goo As ne ser albifrons (5.1% of all Andrej Kelbič, Nejc Kelbič, Aleksander Kowzat inear, birds), Black-headed G Churoll icocephalus 48 Acrocephal 41 us (184/185): 41–53, 2020 2019 v Sloveniji. – Acrocephalus 40 (182/183): 31–43. ridibundus (5.1% of all waterbirds), and Tueft d Brichetti P., Fracasso G. (2018): The Birds of Italy. DuckAy thya fuligula (4.9% of all waterbirds). The Volume 1. Anatidae-Alcidae. – Edizioni Belvedere, Latina. number of 1,000 counted individuals was also Cegnar T. (2019): Podnebne razmere v decembru 2019. – surpassed by Coo Fu t lica atra, Teal An. crecca, Naše okolje. Bilten Agencije RS za okolje 26 (12): 3–25. Mute Swan Cygnus olor, Yellow-legged G La ul rl us Cegnar T. (2020): Podnebne razmere v januarju 2020.  – michahellis, Greylag goo A. se anser, and Grey Heron Naše okolje. Bilten Agencije RS za okolje 27 (1): 3–25. Ardea cinerea. Among the rarer recorded spe Dc ein eac s, K., Mihelič T., Božič L., Kmecl P., Jančar T., Figelj J., Rubinić B. (2011): Strokovni predlog the Avoce Rec t urvirostra avosetta (registered for the za revizijo posebnih območij varstva (SPA) z uporabo first time during the January Waterbird Censuses) najnovejših kriterijev za določitev mednarodno deserves special mention. Numbers of the following pomembnih območij za ptice (IBA). Končno poročilo species were the highest so far recorded during the (dopolnjena verzija). – DOPPS, Ljubljana. IWC: ShelducTa k dorna tadorna, Muscovy Duck Markošek J. (2020): Razvoj vremena v januarju 2020.  – Cairina moschata, Mandarin Duc Ai k x galericulata, Naše okolje. Bilten Agencije RS za okolje 27 (1): 26–32. Goosande Me r rgus merganser, White Stor C k iconia Strojan I. (2019): Pretoki rek v decembru 2019.  – Naše okolje. Bilten Agencije RS za okolje 26 (12): 72–75. ciconia, White-tailed Eag Hlae liaeetus albicilla, Sušnik M. (2020): Pretoki rek v januarju 2020.  – Naše and Greenshan Tr k inga nebularia. The numbers of okolje. Bilten Agencije RS za okolje 27 (1): 50–53. Coots and Common GuLa llrs us canus were the Škornik I. (2012): Favnistični in ekološki pregled ptic lowest recorded during the IWC so far. Sečoveljskih solin. – SOLINE Pridelava soli d.o.o., Seča. Škornik I. (2020): Naravovarstveni monitoring Sečoveljskih Literatura solin 2019. Strokovno poročilo. – SOLINE Pridelava soli d.o.o., Seča. Štumberger B. (1997): Rezultati štetja vodnih ptic v januarju Božič L. (2002): Zimsko štetje mokoR že allu v s aquaticus v 1997 v Sloveniji. – Acrocephalus 18 (80/81): 29–39. Sloveniji. – Acrocephalus 23 (110/111): 27–33. Štumberger B. (1998): Rezultati štetja vodnih ptic v januarju Božič L. (2005): Rezultati januarskega štetja vodnih ptic 1998 v Sloveniji. – Acrocephalus 19 (87/88): 36–48. leta 2004 in 2005 v Sloveniji. – Acrocephalus 26 (126): Štumberger B. (1999): Rezultati štetja vodnih ptic v 123–137. januarju 1999 v Sloveniji. – Acrocephalus 20 (92): 6–22. Božič L. (2006): Rezultati januarskega štetja vodnih ptic leta Štumberger B. (2000): Rezultati štetja vodnih ptic v januarju 2006 v Sloveniji. – Acrocephalus 27 (130/131): 159–169. 2000 v Sloveniji. – Acrocephalus 21 (102/103): 271–274. Božič L. (2007): Rezultati januarskega štetja vodnih ptic Štumberger B. (2001): Rezultati štetja vodnih ptic v januarju leta 2007 v Sloveniji. – Acrocephalus 28 (132): 23–31. 2001 v Sloveniji. – Acrocephalus 22 (108): 171–174. Božič L. (2008a): Rezultati januarskega štetja vodnih ptic Štumberger B. (2002): Rezultati štetja vodnih ptic v januarju leta 2008 v Sloveniji. – Acrocephalus 29 (136): 39–49. 2002 v Sloveniji. – Acrocephalus 23 (110/111): 43–47. Božič L. (2008b): Rezultati januarskega štetja vodnih ptic leta Štumberger B. (2005): Rezultati štetja vodnih ptic v januarju 2009 v Sloveniji. – Acrocephalus 29 (138/139): 169–179. 2003 v Sloveniji. – Acrocephalus 26 (125): 99–103. Božič L. (2010): Rezultati januarskega štetja vodnih ptic leta Wetlands International (2020a): W aterbird Population 2010 v Sloveniji. – Acrocephalus 31 (145/146): 131–141. Estimates. – [http://wpe.wetlands.org], 31/12/2020. Božič L. (2011): Rezultati januarskega štetja vodnih ptic leta Wetlands International (2020b): Critical Site 2011 v Sloveniji. – Acrocephalus 32 (148/149): 67–77. Network (CSN) Tool. Goosan M d ee rr gus merganser.  – Božič L. (2012): Rezultati januarskega štetja vodnih ptic leta [http://criticalsites.wetlands.org/en/species/22680492], 2012 v Sloveniji. – Acrocephalus 33 (152/153): 109–119. 31/12/2020. Božič L. (2013): Rezultati januarskega štetja vodnih ptic leta Wetlands International (2020c): Population trends. – 2013 v Sloveniji. – Acrocephalus 34 (156/157): 93–103. [http://iwc.wetlands.org /index.php/aewatrends8], Božič L. (2014): Rezultati januarskega štetja vodnih ptic leta 31/12/2020. 2014 v Sloveniji. – Acrocephalus 35 (160/161): 73–83. Božič L. (2015): Rezultati januarskega štetja vodnih ptic leta 2015 v Sloveniji. – Acrocephalus 36 (164/165): 57–67. Prispelo / Arrived: 22. 1. 2021 Božič L. (2016): Rezultati januarskega štetja vodnih ptic leta Sprejeto / Accepted: 29. 1. 2021 2016 v Sloveniji. – Acrocephalus 37 (170/171): 209–219. Božič L. (2017): Rezultati januarskega štetja vodnih ptic leta 2017 v Sloveniji. – Acrocephalus 38 (174/175): 203–215. Božič L. (2018): Rezultati januarskega štetja vodnih ptic leta 2018 v Sloveniji. – Acrocephalus 39 (178/179): 185–195. Božič L. (2019): Rezultati januarskega štetja vodnih ptic leta 49 L. Božič: Rezultati januarskega štetja vodnih ptic leta 2020 v Sloveniji DODATEK / APPENDIX 1 Število preštetih vodnih ptic v januarskem štetju leta 2020 v Sloveniji (M – Mura, ŠČ – Ščavnica, LD – Ledava, MR – Mura razno: jezera, ribniki, gramoznice, mrtvice in potoki v Pomurju ter bližnji okolici, DA – Drava Alpe: meja z Avstrijo pri Libeličah–Selnica ob Dravi, MM – Meža in Mislinja, D – Drava: Selnica ob Dravi–meja s Hrvaško pri Središču ob Dravi, DV – Dravinja, P – Pesnica, DPP – Dravsko in Ptujsko polje: ribniki, gramoznice, kanali, potoki in polja na Dravskem in Ptujskem polju ter bližnji okolici, S – Savinja (vključuje Pako in Voglajno), ŠAL – Šaleška jezera: Škalsko, Velenjsko in Šoštanjsko jezero, SR – Savinja razno: jezera, ribniki, manjše reke in potoki na Savinjski ravni ter v bližnji okolici, ZGS – zgornja Sava: Sava Bohinjka, Sava Dolinka, Sava do Gornje Save (Kranj); vključuje Radovno, Tržiško Bistrico in Kokro, SRS – srednja Sava: zgornja Sava (Kranj)–Breg pri Litiji, SOR – Selška Sora, Poljanska Sora in Sora, KBI – Kamniška Bistrica, LB – Ljubljanica, SAR – Savska ravan: jezera, gramoznice, manjše reke in potoki na Savski ravni, LBA – Ljubljansko barje: jezera, ribniki, kanali in potoki na Ljubljanskem barju, SSO – Sava soteska: Breg pri Litiji–Zidani Most, SS – spodnja Sava: Zidani Most–meja s Hrvaško, K – Krka, ST – Sotla, SSR – spodnja Sava razno: jezera, ribniki, gramoznice in potoki na Krški ravni ter bližnji okolici, KO – Kolpa, KOR – Kolpa razno: vodna telesa v Beli krajini in Ribniško-Kočevskem podolju, SO – Soča, I – Idrijca, VI – Vipava, VID – Vipavska dolina: jezera, glinokopi in potoki v Vipavski dolini, NOT – Notranjska: notranjska kraška polja in ponikalnice, Cerkniško jezero, RE – Reka, O – Obala: slovensko obalno morje, OS – Obala soline: Sečoveljske in Strunjanske soline, OZ – Obala zatok: Škocjanski zatok, OR – Obala razno: stoječe vode v Koprskih brdih. Število vodnih ptic, ki so bile v celoti preštete na prenočiščih, je označeno s krepkim tiskom. Mura Drava Savinja Zgornja Sava / Upper Sava Spodnja Sava / Lower Sava Kolpa Notranjska & Primorska Obala / Coastland Slovenija Skupaj/ Skupaj/ Skupaj/ Skupaj/ Skupaj/ Skupaj/ Skupaj/ Skupaj/ Skupaj vse/ Vrsta / Species M ŠČ LD MR Total DA MM D DV P DPP Total S ŠAL SR Total ZGS SRS SOR KBI LB SAR LBA Total SSO SS K ST SSR Total KO KOR Total SO I VI VID NOT RE Total O OS OZ OR Total Total overall Cygnus olor 27 35 206 208 476 83 377 2 162 197 821 2 46 23 71 3 71 1 12 5 4 96 C. olo. 13 84 11 108 2 28 30 11 94 2 107 1709 Anser fabalis 3 3 A. fab. 3 Anser albifrons 15 18 33 119 2536 2655 A. alb. 2 2 2690 Anser anser 2 2 1 1186 1187 A. ans. 45 3 48 14 14 1251 Branta leucopsis 1 1 B. leu. 1 Branta canadensis × A. anser 1 1 1 domača gos / domestic goose 7 7 7 Alopochen aegyptiaca 1 1 A. aeg. 1 Tadorna tadorna 4 1 5 T. tad. 245 245 250 Aix galericulata 2 2 1 1 1 1 2 A. gal 1 1 2 1 1 2 9 Cairina moschata 1 16 17 1 7 8 19 19 C. mos. 1 1 1 1 46 Mareca penelope 16 16 232 27 259 2 2 4 8 8 M. pen. 9 9 26 26 207 27 234 556 Mareca strepera 2 2 190 1 191 5 5 M. str. 16 16 4 4 2 2 12 6 18 238 Anas crecca 137 7 66 210 4 843 2 11 3 863 47 28 75 2 83 4 8 4 2 103 A. cre. 36 17 53 3 54 57 3 75 78 498 149 647 2086 Anas platyrhynchos 693 673 258 2062 3686 274 120 4683 344 341 1626 7388 1017 148 422 1587 585 723 199 343 703 186 117 2856 A. pla. 79 455 1091 321 29 1975 530 157 687 183 110 214 223 3368 3 4101 97 448 131 9 685 22965 Anas acuta 1 1 2 27 12 39 2 2 1 1 A. acu. 6 6 50 Spatula clypeata 1 1 1 1 S. cly. 4 4 16 42 58 64 Netta rufina 2 2 1 1 N. ruf. 3 Aythya ferina 16 16 652 11 663 33 33 58 9 67 A. fer. 186 186 1 1 1 1 3 3 970 Aythya fuligula 20 20 2054 2054 123 123 27 324 1 352 A. ful. 18 18 3 3 3 3 2573 Aythya marila 3 3 A. mar. 3 Melanitta fusca 1 1 M. fus 4 4 5 Bucephala clangula 2 723 2 727 3 3 8 8 B. cla. 23 23 33 33 1 1 795 Mergellus albellus 44 44 M. alb. 5 5 49 Mergus serrator M. ser. 6 6 76 76 82 Mergus merganser 105 105 18 100 8 126 84 84 45 252 55 19 6 377 M. mer. 26 86 112 56 56 26 17 64 7 114 974 domača raca / domestic duck 10 10 1 2 3 2 2 15 50 Acrocephal 41 us (184/185): 41–53, 2020 The number of waterbirds counted during the January 2020 waterbird census (IWC) in Slovenia (M – Mura, ŠČ – Ščavnica, LD – Ledava, MR – Mura other: lakes, fishponds, gravel pits, oxbows and streams in Pomurje and its immediate vicinity, DA – Drava Alps: from the border with Austria at Libeliče to Selnica ob Dravi, MM – Meža and Mislinja, D – Drava: from Selnica ob Dravi to the border with Croatia at Središče ob Dravi, DV – Dravinja, P – Pesnica, DPP – Dravsko polje and Ptujsko polje: fishponds, gravel pits, channels, streams and fields on Dravsko and Ptujsko poljes and in their immediate vicinity, S – Savinja (including Paka and Voglajna), ŠAL – Šalek Lakes: Škalsko, Velenjsko and Šoštanjsko Lakes, SR – Savinja other: lakes, fishponds, small rivers and streams on Savinja plain and along it, ZGS – Upper Sava: Sava Bohinjka, Sava Dolinka, Sava to Gornja Sava (Kranj); including Radovna, Tržiška Bistrica and Kokra, SRS – Middle Sava: from Gornja Sava (Kranj) to Breg pri Litiji, SOR – Selška Sora, Poljanska Sora and Sora, KBI – Kamniška Bistrica, LB – Ljubljanica, SAR – lakes, gravel pits, small rivers and streams on the Sava plain, LBA – lakes, s fi hponds, channels and streams on Ljubljansko barje, SSO – Sava gorge: from Breg pri Litiji to Zidani Most, SS – Lower Sava: from Zidani Most to the border with Croatia, K – Krka, ST – Sotla, SSR – Lower Sava other: lakes, fishponds, gravel pits and streams on Krško plain and nearby, KO – Kolpa, KOR – Kolpa other: water bodies in Bela krajina and Ribnica-Kočevje valley, SO – Soča, I – Idrijca, VI – Vipava, VID – lakes, gravel pits and streams in Vipava Valley, NOT – Notranjska: karst fields and disappearing streams, Cerkniško jezero (Lake Cerknica), RE – Reka, O – Slovene coastal sea, OS – Coastal saltpans: Sečovlje and Strunjan saltpans, OZ –Škocjanski zatok, OR – other localities on the coastland: standing waters in Koprska brda. The number of waterbirds counted entirely at their roosting places is denoted in bold. Mura Drava Savinja Zgornja Sava / Upper Sava Spodnja Sava / Lower Sava Kolpa Notranjska & Primorska Obala / Coastland Slovenija Skupaj/ Skupaj/ Skupaj/ Skupaj/ Skupaj/ Skupaj/ Skupaj/ Skupaj/ Skupaj vse/ Vrsta / Species M ŠČ LD MR Total DA MM D DV P DPP Total S ŠAL SR Total ZGS SRS SOR KBI LB SAR LBA Total SSO SS K ST SSR Total KO KOR Total SO I VI VID NOT RE Total O OS OZ OR Total Total overall Cygnus olor 27 35 206 208 476 83 377 2 162 197 821 2 46 23 71 3 71 1 12 5 4 96 C. olo. 13 84 11 108 2 28 30 11 94 2 107 1709 Anser fabalis 3 3 A. fab. 3 Anser albifrons 15 18 33 119 2536 2655 A. alb. 2 2 2690 Anser anser 2 2 1 1186 1187 A. ans. 45 3 48 14 14 1251 Branta leucopsis 1 1 B. leu. 1 Branta canadensis × A. anser 1 1 1 domača gos / domestic goose 7 7 7 Alopochen aegyptiaca 1 1 A. aeg. 1 Tadorna tadorna 4 1 5 T. tad. 245 245 250 Aix galericulata 2 2 1 1 1 1 2 A. gal 1 1 2 1 1 2 9 Cairina moschata 1 16 17 1 7 8 19 19 C. mos. 1 1 1 1 46 Mareca penelope 16 16 232 27 259 2 2 4 8 8 M. pen. 9 9 26 26 207 27 234 556 Mareca strepera 2 2 190 1 191 5 5 M. str. 16 16 4 4 2 2 12 6 18 238 Anas crecca 137 7 66 210 4 843 2 11 3 863 47 28 75 2 83 4 8 4 2 103 A. cre. 36 17 53 3 54 57 3 75 78 498 149 647 2086 Anas platyrhynchos 693 673 258 2062 3686 274 120 4683 344 341 1626 7388 1017 148 422 1587 585 723 199 343 703 186 117 2856 A. pla. 79 455 1091 321 29 1975 530 157 687 183 110 214 223 3368 3 4101 97 448 131 9 685 22965 Anas acuta 1 1 2 27 12 39 2 2 1 1 A. acu. 6 6 50 Spatula clypeata 1 1 1 1 S. cly. 4 4 16 42 58 64 Netta rufina 2 2 1 1 N. ruf. 3 Aythya ferina 16 16 652 11 663 33 33 58 9 67 A. fer. 186 186 1 1 1 1 3 3 970 Aythya fuligula 20 20 2054 2054 123 123 27 324 1 352 A. ful. 18 18 3 3 3 3 2573 Aythya marila 3 3 A. mar. 3 Melanitta fusca 1 1 M. fus 4 4 5 Bucephala clangula 2 723 2 727 3 3 8 8 B. cla. 23 23 33 33 1 1 795 Mergellus albellus 44 44 M. alb. 5 5 49 Mergus serrator M. ser. 6 6 76 76 82 Mergus merganser 105 105 18 100 8 126 84 84 45 252 55 19 6 377 M. mer. 26 86 112 56 56 26 17 64 7 114 974 domača raca / domestic duck 10 10 1 2 3 2 2 15 51 L. Božič: Rezultati januarskega štetja vodnih ptic leta 2020 v Sloveniji Nadaljevanje dodatka 1 / Continuation of Appendix 1 Mura Drava Savinja Zgornja Sava / Upper Sava Spodnja Sava / Lower Sava Kolpa Notranjska & Primorska Obala / Coastland Slovenija Skupaj/ Skupaj/ Skupaj/ Skupaj/ Skupaj/ Skupaj/ Skupaj/ Skupaj/ Skupaj vse/ Vrsta / Species M ŠČ LD MR Total DA MM D DV P DPP Total S ŠAL SR Total ZGS SRS SOR KBI LB SAR LBA Total SSO SS K ST SSR Total KO KOR Total SO I VI VID NOT RE Total O OS OZ OR Total Total overall Gavia stellata G. ste. 6 6 6 Gavia arctica G. arc. 1 1 21 21 22 Phalacrocorax carbo 215 27 80 322 28 567 53 648 140 68 8 216 107 51 3 20 6 2 189 P. car. 32 977 58 66 19 1152 36 5 41 15 4 4 20 41 5 89 227 34 10 271 2928 Phalacrocorax aristotelis P. ari. 60 60 60 Microcarbo pygmeus 854 2 856 M. pyg. 1 1 2 858 Egretta garzetta 1 1 E. gar. 1 1 8 69 5 82 84 Ardea alba 21 20 45 79 165 93 1 35 184 313 4 4 2 6 9 13 7 15 52 A. alb. 48 23 3 3 77 3 3 2 6 7 34 1 50 2 27 1 30 694 Ardea cinerea 30 37 54 46 167 8 5 125 27 66 80 311 77 11 25 113 56 37 48 22 26 25 10 224 A. cin. 10 89 62 10 12 183 12 2 14 13 10 14 14 36 2 89 17 33 10 60 1161 Ciconia ciconia 1 4 5 1 1 C. cic 6 Tachybaptus ruficollis 12 9 11 32 22 279 1 1 303 2 18 1 21 16 51 3 2 27 8 3 110 T. ruf. 47 175 10 232 31 7 38 30 3 1 6 40 20 8 17 45 821 Podiceps cristatus 1 12 13 2 44 46 38 2 40 14 14 P. cri. 106 106 2 2 2 2 123 1 124 347 Podiceps grisegena P. gri. 2 2 2 2 4 Podiceps auritus 1 1 1 1 P. aur. 1 1 3 Podiceps nigricollis 2 2 P. nig. 4 4 77 77 83 Haliaeetus albicilla 2 2 3 2 5 1 1 H. alb. 2 2 1 1 11 Rallus aquaticus 1 1 18 20 51 51 1 1 2 6 8 R. aqu. 1 1 2 2 2 1 5 6 90 Gallinula chloropus 7 18 25 29 1 30 2 14 16 2 12 5 7 26 G. chl. 12 2 14 8 8 2 4 6 1 2 1 3 7 132 Fulica atra 23 230 253 4 781 89 874 218 7 225 17 141 6 2 166 F. atr. 5 39 35 79 2 2 4 4 17 7 714 5 743 2346 Grus grus G. gru. 100 100 100 Recurvirostra avosetta R. avo. 4 4 4 Pluvialis squatarola P. squ. 3 3 3 Calidris alpina C. alp. 2 24 26 26 Lymnocryptes minimus 7 7 L. min. 2 2 9 Gallinago gallinago 1 4 1 6 7 1 8 2 2 1 1 1 6 9 G. gal. 6 2 8 2 13 62 77 4 4 114 Scolopax rusticola S. rus. 1 1 2 2 Numenius arquata N. arq. 8 2 4 14 14 Actitis hypoleucos 2 2 1 1 2 2 1 1 2 A. hyp. 1 1 8 1 9 17 Tringa ochropus 29 29 12 1 13 2 2 1 1 T. och. 45 Tringa nebularia 1 1 1 1 T. neb. 5 20 25 27 Chroicocephalus ridibundus 1 1180 1 1182 6 6 1 1 C. rid. 13 1 14 954 442 84 4 1484 2687 Ichthyaetus melanocephalus I. mel. 3 2 5 5 Larus canus 13 2 15 3 3 L. can. 1 1 19 Larus fuscus 1 1 L. fus. 1 Larus argentatus 1 1 2 L. arg. 2 Larus michahellis 43 40 83 4 4 2 6 8 L. mic. 8 131 210 349 722 343 48 9 1122 1566 Larus cachinnans 96 1 97 L. cac. 97 Larus michahellis / cachinnans 2 2 4 4 2 2 1 14 2 1 18 L. mic. / cac. 124 7 131 157 Thalasseus sandvicensis T. san. 27 27 27 Alcedo atthis 7 2 2 3 14 16 2 1 2 21 25 2 8 35 1 4 9 8 3 25 A. att. 2 8 8 3 1 22 1 3 4 5 4 1 1 3 14 4 3 3 10 145 Cinclus cinclus 4 4 4 18 1 23 35 35 148 34 79 14 1 1 277 C. cin. 3 12 1 16 130 76 5 13 224 579 Skupaj / Total 1292 850 676 2823 5641 455 143 14265 434 618 6039 21954 1368 725 639 2732 1074 1843 399 415 866 255 173 5025 153 2279 1597 404 126 4559 686 236 922 415 222 451 561 3839 12 5500 2506 2532 1295 32 6365 52698 52 Acrocephal 41 us (184/185): 41–53, 2020 Nadaljevanje dodatka 1 / Continuation of Appendix 1 Mura Drava Savinja Zgornja Sava / Upper Sava Spodnja Sava / Lower Sava Kolpa Notranjska & Primorska Obala / Coastland Slovenija Skupaj/ Skupaj/ Skupaj/ Skupaj/ Skupaj/ Skupaj/ Skupaj/ Skupaj/ Skupaj vse/ Vrsta / Species M ŠČ LD MR Total DA MM D DV P DPP Total S ŠAL SR Total ZGS SRS SOR KBI LB SAR LBA Total SSO SS K ST SSR Total KO KOR Total SO I VI VID NOT RE Total O OS OZ OR Total Total overall Gavia stellata G. ste. 6 6 6 Gavia arctica G. arc. 1 1 21 21 22 Phalacrocorax carbo 215 27 80 322 28 567 53 648 140 68 8 216 107 51 3 20 6 2 189 P. car. 32 977 58 66 19 1152 36 5 41 15 4 4 20 41 5 89 227 34 10 271 2928 Phalacrocorax aristotelis P. ari. 60 60 60 Microcarbo pygmeus 854 2 856 M. pyg. 1 1 2 858 Egretta garzetta 1 1 E. gar. 1 1 8 69 5 82 84 Ardea alba 21 20 45 79 165 93 1 35 184 313 4 4 2 6 9 13 7 15 52 A. alb. 48 23 3 3 77 3 3 2 6 7 34 1 50 2 27 1 30 694 Ardea cinerea 30 37 54 46 167 8 5 125 27 66 80 311 77 11 25 113 56 37 48 22 26 25 10 224 A. cin. 10 89 62 10 12 183 12 2 14 13 10 14 14 36 2 89 17 33 10 60 1161 Ciconia ciconia 1 4 5 1 1 C. cic 6 Tachybaptus ruficollis 12 9 11 32 22 279 1 1 303 2 18 1 21 16 51 3 2 27 8 3 110 T. ruf. 47 175 10 232 31 7 38 30 3 1 6 40 20 8 17 45 821 Podiceps cristatus 1 12 13 2 44 46 38 2 40 14 14 P. cri. 106 106 2 2 2 2 123 1 124 347 Podiceps grisegena P. gri. 2 2 2 2 4 Podiceps auritus 1 1 1 1 P. aur. 1 1 3 Podiceps nigricollis 2 2 P. nig. 4 4 77 77 83 Haliaeetus albicilla 2 2 3 2 5 1 1 H. alb. 2 2 1 1 11 Rallus aquaticus 1 1 18 20 51 51 1 1 2 6 8 R. aqu. 1 1 2 2 2 1 5 6 90 Gallinula chloropus 7 18 25 29 1 30 2 14 16 2 12 5 7 26 G. chl. 12 2 14 8 8 2 4 6 1 2 1 3 7 132 Fulica atra 23 230 253 4 781 89 874 218 7 225 17 141 6 2 166 F. atr. 5 39 35 79 2 2 4 4 17 7 714 5 743 2346 Grus grus G. gru. 100 100 100 Recurvirostra avosetta R. avo. 4 4 4 Pluvialis squatarola P. squ. 3 3 3 Calidris alpina C. alp. 2 24 26 26 Lymnocryptes minimus 7 7 L. min. 2 2 9 Gallinago gallinago 1 4 1 6 7 1 8 2 2 1 1 1 6 9 G. gal. 6 2 8 2 13 62 77 4 4 114 Scolopax rusticola S. rus. 1 1 2 2 Numenius arquata N. arq. 8 2 4 14 14 Actitis hypoleucos 2 2 1 1 2 2 1 1 2 A. hyp. 1 1 8 1 9 17 Tringa ochropus 29 29 12 1 13 2 2 1 1 T. och. 45 Tringa nebularia 1 1 1 1 T. neb. 5 20 25 27 Chroicocephalus ridibundus 1 1180 1 1182 6 6 1 1 C. rid. 13 1 14 954 442 84 4 1484 2687 Ichthyaetus melanocephalus I. mel. 3 2 5 5 Larus canus 13 2 15 3 3 L. can. 1 1 19 Larus fuscus 1 1 L. fus. 1 Larus argentatus 1 1 2 L. arg. 2 Larus michahellis 43 40 83 4 4 2 6 8 L. mic. 8 131 210 349 722 343 48 9 1122 1566 Larus cachinnans 96 1 97 L. cac. 97 Larus michahellis / cachinnans 2 2 4 4 2 2 1 14 2 1 18 L. mic. / cac. 124 7 131 157 Thalasseus sandvicensis T. san. 27 27 27 Alcedo atthis 7 2 2 3 14 16 2 1 2 21 25 2 8 35 1 4 9 8 3 25 A. att. 2 8 8 3 1 22 1 3 4 5 4 1 1 3 14 4 3 3 10 145 Cinclus cinclus 4 4 4 18 1 23 35 35 148 34 79 14 1 1 277 C. cin. 3 12 1 16 130 76 5 13 224 579 Skupaj / Total 1292 850 676 2823 5641 455 143 14265 434 618 6039 21954 1368 725 639 2732 1074 1843 399 415 866 255 173 5025 153 2279 1597 404 126 4559 686 236 922 415 222 451 561 3839 12 5500 2506 2532 1295 32 6365 52698 http://www.deepdyve.com/assets/images/DeepDyve-Logo-lg.png Acrocephalus de Gruyter

Results of the January 2020 waterbird census in Slovenia

Acrocephalus , Volume 41 (184-185): 13 – Nov 1, 2020

Loading next page...
 
/lp/de-gruyter/results-of-the-january-2020-waterbird-census-in-slovenia-vFJSqW6Vvh
Publisher
de Gruyter
Copyright
© 2020 Luka Božič, published by Sciendo
ISSN
0351-2851
eISSN
2199-6067
DOI
10.2478/acro-2020-0005
Publisher site
See Article on Publisher Site

Abstract

Acrocephal 41 us (184/185): 41–53, 2020 10.2478/acro-2020-0005 oglašanja. Metoda je podrobneje op B iožič sana v Rezultati januarskega (2002). V štetje so bile tako kot vsako l - eto vkl štetja vodnih ptic leta 2020 jučene vrste iz naslednjih skupin ptic: plo - vci Anati dae, slapniki Gaviidae, kormorani Phala-crocoraci v Sloveniji dae, čaplje Ardeidae, štorklje Ciconiidae, plamenci Phoenicopteridae, ponirki Podicipedidae, tukalice Results of the January 2020 waterbird Rallidae, pobrežniki Charadriiformes te -r belorep census in Slovenia ec Haliaeetus albicilla, rjavi luC nj ircus aeruginosus, močvirska uhar A isi co a flammeus , vodomec Alcedo atthis in povodni ko Cs inclus cinclus. Januar 2020 je bil v Sloveniji za 2,1 ºC toplejši Luka Božič kot v dolgoletnem povprečju, vendar je bilo z izjemo visokogorja najhladneje ravno v prvi tretjini meseca, DOPPS  – Društvo za opazovanje in proučevanje ptic torej neposredno pred štetjem, ko so bile povprečne Slovenije, Kamenškova 18, SI–2000 Maribor, Slovenija, dnevne temperature marsikje nižje od običajnih. e–mail: luka.bozic@dopps.si Odklon je bil najmanjši na SV in JV delu države ter na Obali, v Vipavski dolini in Ljubljanski kotlini. Januarsko štetje vodnih ptic (IWC) poteka v Padavine so povsod opazno zaostajale za dolgoletnim Sloveniji od leta 1988, leta 1997 pa je bilo prvič povprečjem, saj je na veliki večini ozemlja padlo zastavljeno kot celosten, koordiniran i-n standardi manj kot 40 %, v velikem delu južnega dela države ziran popis vodnih ptic na ozemlju celotne Slovenije pa celo manj kot 20 % običajnih januarskih padavin. (Štumberger 1997). Od takrat naprej štetje Povprečna mesečna temperatura je bila decembra pokriva vse večje reke, Obalo in večino p - omemb 2019 povsod višja od dolgoletnega povprečja, nejših stoječih vodnih teles v d Štr um ža bv er i ( ger največji presežek je bil v SV Sloveniji, kjer je odklon 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2005, Božič presegel 3 °C, najmanjši pa na skrajnem SZ delu 2005, 2006, 2007, 2008a, 2008b, 2010, 2011, 2012, države (< 2 °C). Padavine so povsod presegle 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019). K temu sta dolgoletno povprečje, na nivoju države je padlo 32 pripomogla predvsem dobra organizacija in veliko % več padavin kot običa Ce jng o ( nar 2019, 2020). število sodelujočih prostovoljnih popisovalcev. Januar 2020 je bil v celoti za 40 % manj vodnat kot V poročilu so predstavljeni rezultati januarskega v dolgoletnem primerjalnem obdobju, le Drava in štetja vodnih ptic leta 2020, ki je v podobnem Mura sta imeli pretoke nekoliko večje od povprečnih obsegu potekalo že štiriindvajsetič zapored. (Sušnik 2020). Decembra 2019 je bila vodnatost Leta 2020 smo vodne ptice šteli 11. in 1 - 2. jan rek za polovico večja od običajne, v drugi polovici uarja. Organizacija, potek, uporabljena metoda meseca so se reke ponekod razl Si tv ra oj le ( an štetja in popisni obrazci so bili takšni kot leta 1997 2019). V času štetja je iznad JZ Evrope nad Alpe (Štumberger 1997). Pri obdelavi in predstavitvi segalo območje visokega zračnega tlaka. V višinah rezultatov smo upoštevali tudi nekatere podatke, je nad naše kraje s severnimi do severovzhodnimi zbrane zunaj organiziranega štetja, nekaj dni pred vetrovi pritekal razmeroma suh zrak. Prevladovalo ali po koncu tedna, predvidenega za štet -je. Kormo je pretežno jasno vreme z jutranjo meglo ali nizko rane P halacrocorax carbo smo na števnem območju oblačnostjo ponekod po nižinah. Na Primorskem je Mure ter na panonskem delu Drave in zgornji Savi pihala šibka burja. Prvi dan so bile najvišje dnevne posebej šteli na znanih skupinskih prenočiščih. Na temperature od 5 do 11, na Primorskem od 12 do skupinskih prenočiščih smo šteli tudi pri- tlikave ko 17 °C, drugi dan pa je bilo malo hladneje. Jutranje rmorane M. pygmeus, zvonce B ucephala clangula, temperature so bile v večjem delu države, z izjemo velike žagarj Me er gus merganser in galebe Laridae Obale, pod lediščem ( Markošek 2020). Med na števnem območju Drave ter velike žagarje na štetjem 2020 so bili delno zaledeneli (1/4) krajši deli števnem območju Savinje. MoR ka ollu že s aquaticus rek Mure, panonske Drave, Iščice, Kokre in zgornje smo na ptujskih studenčnicah in potoku Črnec Save, nekaj zgornjih odsekov Pesnice pa je bilo (Murska ravan) sočasno s štetjem drugih vodnih zaledenelih do 3/4. Od rečnih akumulacij so bili ptic popisali s pomočjo predvajanja posnetkov 41 L. Božič: Rezultati januarskega štetja vodnih ptic leta 2020 v Sloveniji delno zaledeneli Ledavsko jezero (3/4), GajševSso kde o lovalo je 246 popisovalcev. Pregledali smo jezero na Ščavnici (3/4), jezero Pristava na P 42 e3 p snio cp ii snih odsekov na rekah in obalnem morju (3/4) in Dravograjsko jezero na alpski Dravv s i (1k /4 u)p , ni dolžini 1497,4 km (tabela 1), kar je 81,9 % Perniško jezero pa je bilo zaledenelo v celot cie . D loet ln ne od olžine odsekov, vključenih v popis. Poleg zaledeneli so bili tudi nekateri potoki in m teg aa s njš meo p regledali tudi 208 lokalitet (170 stoječih in reke, npr. na območju Drave, Savinje, Ljubljan 3s 8 t ke em k očih voda) od skupno 338 (tabela 2), kar je 61,5 barju, Notranjskem in Vipavski dolini (1/4–% v 3/4)s. eh lokalitet, evidentiranih v bazi januarskega Stoječa vodna telesa na števnih območjih M štetujr a v e, odnih ptic do vključno leta 2020. Popisne Drave, Savinje in spodnje Save so bila veči on do sm ea k e, pregledane v štetju leta 2020, prikazuje slika zaledenela 3/4 ali v celoti, na območju zgor1 n , r je S aza šv ir ej enost pregledanih lokalitet pa slika 2. pa so bila delno zaledenela (1/4–3/4) samo nekatSk eru ap aj smo prešteli 52.698 vodnih ptic, izmed njih. Večje in globlje gramoznice v Popm ru iprajd ua jočih 63 vrstam. Poleg tega smo zabeležili so bile nezaledenele. Škalsko jezero je bilo zašl e š ede ti n r ei d lor uge taksone (križanca med kanadsko in 1/4, Šoštanjsko jezero 3/4, Vonarsko jezero 3 sivo g /4, osjo, domačo gos, domačo raco in en vrstno nezaledeneli pa so bili Velenjsko jezero, vz nh ed oo dlnooč en takson). Skupno število vodnih ptic je Teharsko jezero, Bohinjsko in Blejsko jbeiz le o n ro, a dpovprečno, tako kot tudi število zabeleženih gramoznica Stari Grad pri Krškem in Rudvnrisšt ( ko 51.362 / 60). Skupno število zabeleženih jezero. Delno (1/4–3/4) ali v celoti so bila zalv ede odn n e il h p a tic je bilo največje po letu 2013. Tako kot v tudi stoječa vodna telesa na območju Notra vn se js h š ke tie n t jih doslej smo tudi leta 2020 največ vodnih Primorske, vključno s Cerkniškim jezerom ( pt 1/ ic p 2). rešteli na števnem območju reke Drave, in sicer Sečoveljske soline (Fontanigge) in Škocjansk 21 i z .95 a4 t. T oko j e 41,7 % vseh vodnih ptic, preštetih so bili zaledeneli 1/4. v Sloveniji, kar je podobno kot v prejšnjem štetju. Slika 1: Popisni odseki januarskega štetja vodnih ptic (IWC) na rekah in obalnem morju v Sloveniji leta 2020; temno modre označujejo popisane, svetlo modre pa nepopisane odseke. Figure 1: Survey sections of the January 2020 waterbird census (IWC) on the rivers and coastal sea in Slovenia, with dark blue lines denoting examined and pale blue lines unexamined sections 42 Acrocephal 41 us (184/185): 41–53, 2020 S tem je bil odstotek vodnih ptic na tem št ve sv en h v em o dnih ptic), beločeA la g nser o a s lbifrons (2690 območju znova nekoliko manjši od povpreo čsn.e , 5 g,a 1 % ), rečni gal C eh b roicocephalus ridibundus (43,1 %). Tako kot v večini štetij doslej števila (2 16 08 .07 o 00 s., 5,1 % vseh vodnih ptic) in čopasta črnica preštetih vodnih ptic nismo presegli na no Ay be th nye am f uligula (2573 os., 4,9 % vseh vodnih ptic). drugem števnem območju. Na območjih DraB ve e i lo n č ela gos še nikoli ni bila tako visoko na seznamu Savinje je bilo število vodnih ptic blizu povprn ea čjn še tm ev ui lnejših vrst, je pa bila tokrat drugič zapored (±1–2 % povprečja), na območjih Mure (+17 % po š ), tevilu osebkov med prvimi petimi vrstami. Prvič spodnje Save (+11 %), Kolpe (+14 %) ter Notrand js o k sl e ej se je zgodilo, da med temi ni bi Fu lo l lica i ske in Primorske (+78 %) nadpovprečno, na obmoač tra jih . Š tevilo 1000 preštetih osebkov so leta 2020 zgornje Save (–16 %) in Obale (–20 %) pa manp jš re e segli še liska, kreAn healj s c c recca, labod grbec od povprečnega. Leta 2020 na nobenem štev Cy ne gn m u s olor, rumenonogi gal La eb rus michahellis, območju nismo prešteli največjega ali najmsa in vj a g šeg o A a s n ser anser in siva čapl A jrd a ea cinerea. števila vodnih ptic v dosedanjih januarskih štReetzju ihl.t ati januarskega štetja vodnih ptic leta Med največjimi doslej je bilo število vodnih p 20t 2i0 p c n o s a hemi razdelitve na osem števnih območij območju Notranjske in Primorske (večje sam (B o l ožič eta 2007, 2008a, 2008b, 2010, 2011, 2012, 2013, 2001 in 2011), k čemur je bistveno prispevalo na 2014, jveč 2015, 2016, 2017, 2018, 2019) so predstavljeni v preštetih vodnih ptic na Cerkniškem jezeru ta (3 b4 e1 l1 i 3 . V dodatku 1 so števna območja podrobneje os.) v dosedanjih januarskih štetjih. razčlenjena na posamezne reke in manjša območja z Mlakarica An as platyrhynchos je bila leta 2020,v ečjim številom lokalitet, kot so poplavne ravnice, tako kot med vsemi štetji doslej, daleč najšt d eo vl il in ne e,j r ša av nine ipd. vrsta (22.965 os., 43,6 % vseh vodnih ptic). Po števiL lu et a 2020 smo prvič med januarskim štetjem preštetih osebkov sledijo kormoran (2928 os.v , 5o,d 6 % nih p tic zabeležili sablRec jaruk ro virostra Slika 2: Lokalitete, popisane med januarskim štetjem vodnih ptic (IWC) v Sloveniji leta 2020; beli krogi označujejo stoječe vode, modri krogi pa potoke in manjše reke. Figure 2: Localities surveyed during the January 2020 waterbird census (IWC) in Slovenia, with white circles denoting standing waters, and blue circles designating smaller rivers and streams 43 L. Božič: Rezultati januarskega štetja vodnih ptic leta 2020 v Sloveniji avosetta (Sečoveljske soline). Opazovanja iz zkrimaji e ne ( Brichetti & Fracasso 2018). Od 2019/2020 so prvi podatki o zimskem pojavljadnrju ug ih redkejših vrst smo popisali belolično gos in prezimovanju te vrste v Slov Šken orn iji ik( Branta leucopsis (zadrževalnik Medvedce; tretje 2012, 2020, I. Škornik osebno). Sabljarka sicer ovp azovanje v januarskem štetju vodnih ptic, drugo zadnjih letih redno prezimuje na severnojadir z k anat ske ih g orije A), nilsko g Alop ooc s hen aegyptiacus mokriščih italijanske dežele Furlanije - (JBualkijosvksek a kamenšnica, Murska Sobota; peto Tabela 1: Število vseh in pregledanih popisnih odsekov na rekah in obalnem morju ter njihova skupna dolžina na posameznem števnem območju in v celotni državi med januarskim štetjem vodnih ptic (IWC) leta 2020 v Sloveniji Table 1: Number of all and surveyed sections on the rivers and coastal sea, as well as their total length in separate count areas and in the entire country during the January 2020 waterbird census (IWC) in Slovenia Št. vseh popisnih odsekov D / olžina/ Št. pregledanih odseko D vol / žina/ Števno območje / Count ar T e o a tal no. of survey sectL io en ns gth (km)No. of sections surveL yed ength (km) Mura 61 220,2 53 190,7 Drava 138 374,4 127 322,0 Savinja 38 141,5 31 107,6 Zgornja Sava / Upper Sava 113 387,1 105 353,4 Spodnja Sava / Lower Sava 71 272,7 57 226,5 Kolpa 14 118,0 5 36,8 Notranjska in Primorska 44 272,9 33 217,8 Obala / Coastland 12 42,6 12 42,6 Skupaj / Total 491 1829,4 423 1497,4 Tabela 2: Število vseh in pregledanih lokalitet (stoječih voda, potokov in manjših rek) na posameznem števnem območju in v celotni državi med januarskim štetjem vodnih ptic (IWC) leta 2020 v Sloveniji Table 2: Number of all and surveyed localities (standing waters, streams and smaller rivers) in separate count areas and in the entire country during the January 2020 waterbird census (IWC) in Slovenia Št. vseh lokaliteŠ t t. vseh lokaliteŠt t . pregledanih Št. pregledanih - stoječe vode / - tekoče vode / lokalitet - stoječ le okalitet - tekoče Total no. of Total no. vode / No. of vode / No. of localities (standing of localities surveyed localiti se u sr veyed localities Števno območje / Count area waters) (streams) (standing waters) (streams) Mura 81 10 68 5 Drava 59 24 30 5 Savinja 19 6 16 4 Zgornja Sava / Upper Sava 26 15 20 6 Spodnja Sava / Lower Sava 12 10 7 3 Kolpa 1 4 1 3 Notranjska in Primorska 21 33 18 12 Obala / Coastland 14 3 10 0 Skupaj / Total 233 105 170 38 44 Acrocephal 41 us (184/185): 41–53, 2020 opazovanje v januarskem štetju vodnih ptic)2 , ž 02 e0 p rjar ve aš teli največ duplinskih kTa oz da or rnk a Grus grus (Cerkniško jezero; šesto opazovan tajde v orn a, moškatnih blešča Ca vk irina moschata, januarskem štetju vodnih ptic, prvo po letu 2 mand 013 a ) rinAi k x galericulata, velikih žagar Me jev rgus in rjavega gale La ba rus fuscus (Ptujsko jezero; m erganser, belih štork C eic lj onia ciconia, belorepcev šesto opazovanje med januarskim štetjem v Ho ad lin aeiet hu s albicilla (skupaj z letoma 2004 in 2019), ptic). Izmed vrst, ki se pojavljajo redno, sm ko o zlie ct G a a llinago gallinago in zelenonogih martincev Tabela 3: Števila preštetih vodnih ptic na posameznem števnem območju in v celotni Sloveniji med januarskim štetjem vodnih ptic (IWC) leta 2020 (1 – Mura, 2 – Drava, 3 – Savinja, 4 – zgornja Sava, 5 – spodnja Sava, 6 – Kolpa, 7 – Notranjska in Primorska, 8 – Obala) Table 3: Numbers of waterbirds counted in separate count areas and in the entire Slovenia during the January 2020 waterbird census (IWC) (1 – Mura, 2 – Drava, 3 – Savinja, 4 – Upper Sava, 5 – Lower Sava, 6 – Kolpa, 7 – Notranjska & Primorska, 8 – Coastland) Vrsta / Species 1 2 3 4 5 6 7 8 Skupaj / Total Cygnus olor 476 821 71 96 108 30 107 1709 Anser fabalis 3 3 Anser albifrons 33 2655 2 2690 Anser anser 2 1187 48 14 1251 Branta leucopsis 1 1 Branta canadensis × A. anser 1 1 domača gos / domestic goose 7 7 Alopochen aeg yptiaca 1 1 Tadorna tadorna 5 245 250 Aix galericulata 2 1 2 2 2 9 Cairina moschata 17 8 19 1 1 46 Mareca penelope 16 259 4 8 9 26 234 556 Mareca strepera 2 191 5 16 4 2 18 238 Anas crecca 210 863 75 103 53 57 78 647 2086 Anas platyrhynchos 3686 7388 1587 2856 1975 687 4101 685 22965 Anas acuta 2 39 2 1 6 50 Spatula clypeata 1 1 4 58 64 Netta rufina 2 1 3 Aythya ferina 16 663 33 67 186 1 1 3 970 Aythya fuligula 20 2054 123 352 18 3 3 2573 Aythya marila 3 3 Melanitta fusca 1 4 5 Bucephala clangula 727 3 8 23 33 1 795 Mergellus albellus 44 5 49 Mergus serrator 6 76 82 Mergus merganser 105 126 84 377 112 56 114 974 domača raca / domestic duck10 3 2 15 Gavia stellata 6 6 Gavia arctica 1 21 22 45 L. Božič: Rezultati januarskega štetja vodnih ptic leta 2020 v Sloveniji Nadaljevanje tabele 3 / Continuation of Table 3 Vrsta / Species 1 2 3 4 5 6 7 8 Skupaj / Total Phalacrocorax carbo 322 648 216 189 1152 41 89 271 2928 Phalacrocorax aristotelis 60 60 Microcarbo pygmeus 856 2 858 Egretta garzetta 1 1 82 84 Ardea alba 165 313 4 52 77 3 50 30 694 Ardea cinerea 167 311 113 224 183 14 89 60 1161 Ciconia ciconia 5 1 6 Tachybaptus ruficollis 32 303 21 110 232 38 40 45 821 Podiceps cristatus 13 46 40 14 106 2 2 124 347 Podiceps grisegena 2 2 4 Podiceps auritus 1 1 1 3 Podiceps nigricollis 2 4 77 83 Haliaeetus albicilla 2 5 1 2 1 11 Rallus aquaticus 20 51 1 8 2 2 6 90 Gallinula chloropus 25 30 16 26 14 8 6 7 132 Fulica atra 253 874 225 166 79 2 4 743 2346 Grus grus 100 100 Recurvirostra avosetta 4 4 Pluvialis squatarola 3 3 Calidris alpina 26 26 Lymnocryptes minimus 7 2 9 Gallinago gallinago 6 8 2 9 8 77 4 114 Scolopax rusticola 2 2 Numenius arquata 14 14 Actitis hypoleucos 2 1 2 2 1 9 17 Tringa ochropus 29 13 2 1 45 Tringa nebularia 1 1 25 27 Chroicocephalus ridibundus 1182 6 1 14 1484 2687 Ichthyaetus melanocephalus 5 5 Larus canus 15 3 1 19 Larus fuscus 1 1 Larus argentatus 2 2 Larus michahellis 83 4 8 349 1122 1566 Larus cachinnans 97 97 Larus michahellis / cachinnans 2 4 2 18 131 157 Thalasseus sandvicensis 27 27 Alcedo atthis 14 21 35 25 22 4 14 10 145 Cinclus cinclus 4 23 35 277 16 224 579 Skupaj / Total 5641 21954 2732 5025 4559 922 5500 6365 52698 46 Acrocephal 41 us (184/185): 41–53, 2020 Tringa nebularia v okviru januarskih štetij vopd rn it ih o ki, spodnji Savi in Vipavi). Za to vrsto ni znano, ptic doslej. Razen tega je bilo beločelih go ksat i v ee rč i r le eg ionalni populaciji pripadajo ose -bki, ki prez med štetjem leta 2019 (vrsta je tokrat drugič p imr u e js ee jo n gla a p osameznih delih ozemlja Slovenije, zato število 2000 os.), sivih gosi leta 2018 (drugo ič v dste oč t kov ni mogoče zanesljivo izračunati. Domneva kot 1000 os.), konopn M ic areca strepera leta 2019, se, da je pri nas stičišče arealov treh raz-ličnih bioge dolgorepih r Aa ac na s acuta leta 2019, čopastih črno ig cr afskih populaWe cij ( tlands International leta 2018, mokože Rv allus aquaticus leta 2000 in 2020b). Za vse navedene vrste z naraščajo - čimi jan 2001, mali martincA ev ctitis hypoleucos leta 2015, uarskimi populacijami v Sloveniji, z izjemo velikega vodomcev A lcedo atthis leta 2019 ter povodnižha garja, ki ni bil vključen zaradi omenjene dileme, kosov C inclus cinclus leta 2010 in 2019. Najmanjše je bil dolgoročni trend njihovih regiona-lnih biogeo število v štiriindvajsetih letih januarsk girh š afsktieh p tijo pulacij v najnovejši analizi opredeljen kot vodnih ptic smo leta 2020 zabeležili pri lizsm kei i ren n ali močen porast, pri večini pa je enak tudi sivem galeb La u rus canus. Števila naslednjih vrst s krat o koročen desetletni trend v obdobju 2009–2018 bila med najmanjšimi doslej: polarni sl Gaa vp ia n ik (Wetlands International 2020c). Podobno arctica (manjše le 2004 in 2019), rečni galeb (man v je šl ej a za negativne populacijske trende nekaterih vrst le 2005) in rumenonogi galeb (manjše štir z n ikr aat jma njšimi in majhnimi zabeleženimi šte - vili v le pred tem). Število žvižg Ma av re k ca penelope je bilo tošnjem štetju, npr. lisko in sivega galeba, za katera največje po letu 2001 (do takrat so bila podo je z bna a nač li il en zmeren upad populacije Črnega morja in večja števila običajna), čopastih pPo on di ice rk pso v Sredozemlja v desetletnem obdobju oz. cel -otne popu cristatus po letu 2010 in srednjih žag M. ar se je rv rator lacije evropske podv Lr . s c. t ce anus v obdobju 1994– po letu 2008. Po dveh letih brez podatka sm 2o l 018e (t We a tlands International 2020c). 2020 znova zabeležili nekoč dokaj številno njiS vt skre ol janje vodnih ptic v času štetja je bilo gos Anser fabalis (šele tretjič v zadnjih sedzm aibhe leženo na posameznih odsekih zgornje Save in štetjih), prvič v zadnjih petnajstih pa med pre K šr tk et e t im eir n a Radenskem polju. Plašenje kormoranov vodnimi pticami ni bilo kostan Ay je . v nk yr e oca. s strani ribičev je potekalo na nekaterih odsekih Save Pri več vrstah z največjimi in velikimi z - abB el oe h žie n n jke in Save soteska. imi števili (beločela gos, siva gos, duplinska kozarka, konopnica, dolgorepa raca, veliki žagar, pritZli ah kav valia : Vsem popisovalcem, ki so šteli vodne kormoran) so rezultati štetja leta 2020 n - ad pt ailcje ev , a in n lokalnim koordinatorjem gre zasluga, da je dolgoročnih pozitivnih populacijskih t - res nd mo p ov n oji novno in sistematično hkrati popisali vse hovih januarskih populacij v SlB ov ožič eni ji 2014, ( pomembnejše vodne površine v Sloveniji. Brez 2015, 2016, 2017, 2018, 2019). Med temi so tudin esebičnega truda to ne bi bilo mogoče. Vsem vse tri vrste, ki trenutno na posameznih ob nm ao jle čj piš h a hvala. v Sloveniji z zimskimi populacijami dosegajo mejL neot a 2020 so v januarskem štetju vodnih ptic vrednost 1 % za opredeljevanje mokrišč m - ed sn oa de ro ld ovali: Nataša Bavec, Ernest Bedič, Le-on Borovn nega pomena ( Wetlands International 2020a). jak, Anja Cigan, Denis Cizar, Bojan Čolnik, Gregor Videti je, da se je silovito povečevanje štev - ila p Do rm it a ln ik jk a o, Franc Ferk, Jasmina Filipič, Rob - i Gjerg vih kormoranov v zadnjih letih stabiliziralo o jek k , Š ol pi 1  ela G % orički, Larisa Gregur, Darko Ipša, Lijana populacije Črnega morja in Sredozemlja, mJe ud rt aek m , T amara Karlo, Geza Kerčmar, Vesna Kitthiya, ko je pri obeh vrstah gosi odstotek njuni -h r Ie gg oi r K ono al lenko, Matic Kolenko, Urška Korošec, Anton nih populacij še nekoliko večji. Pojavljan-je pLoem jk eo m, Darko Lorenčič, Kristjan Malačič, Marjan bnega števila je pri vseh omenjenih vrstah o M m au eje kn oo , V alentina Novak, Jurij Perša, Andrej Piltaver, na eno samo območje (panonska Drava) oz- . loMo kaljic ta e Plantan, Monika Podgorelec, Moj-ca Podlet to (zadrževalnik Medvedce z okolico) v drža nv ik i. M , Deed ja n Rocner, Janja Šafarič, Željko Šalamun, varstveno pomembne vrste spada tudi veliki ž R a o g ba i Š r, k išk i o, Tadej Törnar, Srečko Tropenaue -r, Rozali mejno vrednost za opredelitev mednarodn - o p ja V oma ej m dič, Simon Veberič, Martina Vida, Štefan Virag, bnih območij za ptice (IBA), dolo D če en n ac o et al. Bernard ZanjkovMu ič ( ra), Smiljan Bačani, Tilen (2011), v zadnjih letih dosega na več rekah (leB ta a 2 sl 0e 2, D 0 ominik Bombek, Dejan Bordjan, Domen na Muri, Dravi, Savinji, zgornji Savi z nekat Bo er žiim č, L i uka Božič, Franc Bračko, Angelca Fras, Eva 47 L. Božič: Rezultati januarskega štetja vodnih ptic leta 2020 v Sloveniji Horvat, Stanko Jamnikar, Franc Janžekovič, M Urat ša K jaž o ce ( Kolpa), Nejc Bajec, Anica Cernati-č Gre Kerček, Jure Kočevar, Andrej Koležnik, Alekg so ar ni de č, S r ara Cernich, Marjeta Cvetko, Boštjan Čibej, Koren, Rok Lobnik, Urška Martinc, Vesna PiT ro nm at až Č , ubej, Milan Fakin, Kim Ferjančič, Matej Alen Ploj, Matjaž Premzl, Janko Rakuša, S Gaarmashe r, Martin Gerlič, Iztok Hribar, Ivan Kljun, Robič, Robi Šiško, Virgil Šlaher, Aleš Tom Daežaič n K , ovač, Matej Kovačič, Simon Kovačič, Albert Marjan Trup, Martina Trup, Vesna Trup -, M Kir ro avanja, Zvonko Kravanja, Peter Krečič, Carmen slav Vamberger, Franc Verovnik, Davorin Vrh Kov unntiz k, G , orazd Kutin, Jana Laganis, Bog - dan Li Tjaša Zagorše D k ( rava), Anja Bolčina, Urša Gajšepko , všek, Sonja Marušič, Brigita Mingot, Horymir Matej Gamser, Jan Gojznikar, Polona Gor Oinšedkr,a čka, Maja Ondračka, Polona Pagon, Tadej Tone Kladnik, Mojmir Kosi, Rudi Kraševec, M Pii ph aa n , Slavko Polak, Jošt Rovtar, Rok Rozman, Ajda Kronovšek, Janez Leskošek, Jure Novak, R Ra uofk d olf, Domen Stanič, Martina Stupar, Vil -jana Šišk Pintar, Gabrijela Triglav Brežnik, Meta Zal o uv bie čr , š A en kž e Škoberne, Drago Telič, Martin Završnik (Savinja), Blaž Blažič, Dejan Bordjan, Hen (No rik t ranjska & Primorska), Bojana Lipej, Lovrenc Ciglič, Leon Cimerman, Mitja Denac, Ana DoL li ep n ec j, B , ogdan Lipovšek, Urh Melan Mozetič, Borut Dare Fekonja, Irena Ferjan Tuljak, Marko GM erobzeect, ič, Domen Stanič, Iztok Škornik, Dušan Nataša Gorjanc, Jakob Habicht, Vojko HavŠlu ič še tk a† r, šič, Al Vrezec, Enej Vrezec, Petra Vrh Vrezec Pia, Höe ff rle, Nika Hrabar, Jurij Hribovšek, Bar (Ob bar aa la ). Kaiser, Andrej Kelbič, Nejc Kelbič, Aleš Klemenč Lio čk , alni koordinatorji leta 2020 so bili: Željko Primož Kmecl, Urša Koce, Neža Kocjan, Ivic -a KŠ o a g lo av munMu ( ra), Luka Božič D (rava, Savinja), Blaž šek, Luka Korošec, Jerneja Kos, Jože J. Kozame Br ln ai ž k i,č , Katarina Denac, Vojko Hav Z l g. ič S eav k† ( a), Žan Kuralt, Jernej Legat, Rado Legat, Mar -janGr a M eg ao nr Bernard, Andrej Hudoklin, Duša -n Kleno deljc, Ruj Mihelič, Tomaž Mihelič, Blaž Mih vo še vk ( ec S,p. Sava), Urša Koce ( Kolpa), Peter Krečič Aljaž Mulej, Sava Osole, Nejc Poljanec, Sabina (P No ov tr h a e n ,j ska in Primorska), Borut Mozet Ob ič ( ala). Špela Prelogar Popit, Aleksander Pritek-elj, Katari na Prosenc Trilar, Tjaša Pršin, Tosja Pušenja Su k, Ž mma iga r y Iztok Remec, Katarina Rogelj, Metod Rogelj, Maks Sešlar, Mirko Silan, Nataša Šalaja, Anton Š In 2 tul0a2r0,, t he International Waterbird Census Rudolf Tekavčič, Florjan Tišler, Davorin T (IW om Ce ) w , as carried out in Slovenia on 11 and 12 Jan. Tone Trebar, Tomi Trilar, Lovro Tuljak, M W aat rk eo r birds were counted on all larger rivers, along the Tuljak, Mitja Tuljak, Zlata Vahčič, Barbara V en id tm ira e S r, lovenian Coastland and on most of the major Tjaša Zagoršek, Aleš Žemva, Miha Žnid Za g.r šič ( standing waters in the country. During the census, Sava), Maja Badovinec, Gregor Bernard, Dian w nielh ich 246 observers took part, 423 sections Bosch, Al Božič, Aleksander Božič, Alenka Bo rf t adh ae r č, ivers and coastal sea with a total length of Petra Bralić, Angela Čuk, Zdravko Čuk, Da1m 49ij7a .4 k n m and 208 other localities (170 standing Denac, Katarina Denac, Timotej Denac, Nwat ataešras a nd 38 streams) were surveyed. Altogether, Ferlinc, Nina Gabron, Marjan Gobec, Nuša H 52r ,6 g 9a 8 w , aterbirds of 63 species were counted. Thus, Jože Hvala, Marjan Jerele, David Kapš, Filip t K ha e n pš,u mber of waterbirds and the number of species Marko Kapš, Barbara Kink, Bor Klenovšek, D ru eš ca on r ded were above the 24-year average, with the Klenovšek, Danijela Kodrnja, Tatjana Kloat tntiekr fi, gure highest ae ft r the census in 2013. e Th Marjan Kumelj, Vesna Kunej, Peter Kunst, M aveiraa ge number of waterbirds was exceeded most Leljak, Joaquin Lopez, Ivan Malogorski, Ir -ena M (+78a %t ) in the Notranjska & Primorska count areas. jašič Podhraški, Bor Mihelič, Gaber Mihelič, e h Th Dijiag nh ae st numbers of waterbirds were counted Mohar, Rudi Omahen, Tina Osovnikar, Marin t tinah e Drava count area, i.e. 21,954 individuals Peterlin, Zdravko Podhraški, Peter Požun, A (41n .7t % o on f all waterbirds in Slovenia). By far the most Preskar, Nejc Resnik, Valerija Slemenšek, Pavn eu l Š me er to , us species was Mal An laar sd platyrhynchos Jani Vidmar, Branimir Vodopivec ml., Vesna Z - a(k 43 o.n 6% of all waterbirds), followed by Cormorant jšek, Olga Zakovšek, Gašper Zalokar, Jakob Z Pa hal ma acn ro corax carbo (5.6% of all waterbirds), Jelenič ( Sp. Sava), Ana Dolenc, Boris Grabrija W nh , ite-fronted Goo As ne ser albifrons (5.1% of all Andrej Kelbič, Nejc Kelbič, Aleksander Kowzat inear, birds), Black-headed G Churoll icocephalus 48 Acrocephal 41 us (184/185): 41–53, 2020 2019 v Sloveniji. – Acrocephalus 40 (182/183): 31–43. ridibundus (5.1% of all waterbirds), and Tueft d Brichetti P., Fracasso G. (2018): The Birds of Italy. DuckAy thya fuligula (4.9% of all waterbirds). The Volume 1. Anatidae-Alcidae. – Edizioni Belvedere, Latina. number of 1,000 counted individuals was also Cegnar T. (2019): Podnebne razmere v decembru 2019. – surpassed by Coo Fu t lica atra, Teal An. crecca, Naše okolje. Bilten Agencije RS za okolje 26 (12): 3–25. Mute Swan Cygnus olor, Yellow-legged G La ul rl us Cegnar T. (2020): Podnebne razmere v januarju 2020.  – michahellis, Greylag goo A. se anser, and Grey Heron Naše okolje. Bilten Agencije RS za okolje 27 (1): 3–25. Ardea cinerea. Among the rarer recorded spe Dc ein eac s, K., Mihelič T., Božič L., Kmecl P., Jančar T., Figelj J., Rubinić B. (2011): Strokovni predlog the Avoce Rec t urvirostra avosetta (registered for the za revizijo posebnih območij varstva (SPA) z uporabo first time during the January Waterbird Censuses) najnovejših kriterijev za določitev mednarodno deserves special mention. Numbers of the following pomembnih območij za ptice (IBA). Končno poročilo species were the highest so far recorded during the (dopolnjena verzija). – DOPPS, Ljubljana. IWC: ShelducTa k dorna tadorna, Muscovy Duck Markošek J. (2020): Razvoj vremena v januarju 2020.  – Cairina moschata, Mandarin Duc Ai k x galericulata, Naše okolje. Bilten Agencije RS za okolje 27 (1): 26–32. Goosande Me r rgus merganser, White Stor C k iconia Strojan I. (2019): Pretoki rek v decembru 2019.  – Naše okolje. Bilten Agencije RS za okolje 26 (12): 72–75. ciconia, White-tailed Eag Hlae liaeetus albicilla, Sušnik M. (2020): Pretoki rek v januarju 2020.  – Naše and Greenshan Tr k inga nebularia. The numbers of okolje. Bilten Agencije RS za okolje 27 (1): 50–53. Coots and Common GuLa llrs us canus were the Škornik I. (2012): Favnistični in ekološki pregled ptic lowest recorded during the IWC so far. Sečoveljskih solin. – SOLINE Pridelava soli d.o.o., Seča. Škornik I. (2020): Naravovarstveni monitoring Sečoveljskih Literatura solin 2019. Strokovno poročilo. – SOLINE Pridelava soli d.o.o., Seča. Štumberger B. (1997): Rezultati štetja vodnih ptic v januarju Božič L. (2002): Zimsko štetje mokoR že allu v s aquaticus v 1997 v Sloveniji. – Acrocephalus 18 (80/81): 29–39. Sloveniji. – Acrocephalus 23 (110/111): 27–33. Štumberger B. (1998): Rezultati štetja vodnih ptic v januarju Božič L. (2005): Rezultati januarskega štetja vodnih ptic 1998 v Sloveniji. – Acrocephalus 19 (87/88): 36–48. leta 2004 in 2005 v Sloveniji. – Acrocephalus 26 (126): Štumberger B. (1999): Rezultati štetja vodnih ptic v 123–137. januarju 1999 v Sloveniji. – Acrocephalus 20 (92): 6–22. Božič L. (2006): Rezultati januarskega štetja vodnih ptic leta Štumberger B. (2000): Rezultati štetja vodnih ptic v januarju 2006 v Sloveniji. – Acrocephalus 27 (130/131): 159–169. 2000 v Sloveniji. – Acrocephalus 21 (102/103): 271–274. Božič L. (2007): Rezultati januarskega štetja vodnih ptic Štumberger B. (2001): Rezultati štetja vodnih ptic v januarju leta 2007 v Sloveniji. – Acrocephalus 28 (132): 23–31. 2001 v Sloveniji. – Acrocephalus 22 (108): 171–174. Božič L. (2008a): Rezultati januarskega štetja vodnih ptic Štumberger B. (2002): Rezultati štetja vodnih ptic v januarju leta 2008 v Sloveniji. – Acrocephalus 29 (136): 39–49. 2002 v Sloveniji. – Acrocephalus 23 (110/111): 43–47. Božič L. (2008b): Rezultati januarskega štetja vodnih ptic leta Štumberger B. (2005): Rezultati štetja vodnih ptic v januarju 2009 v Sloveniji. – Acrocephalus 29 (138/139): 169–179. 2003 v Sloveniji. – Acrocephalus 26 (125): 99–103. Božič L. (2010): Rezultati januarskega štetja vodnih ptic leta Wetlands International (2020a): W aterbird Population 2010 v Sloveniji. – Acrocephalus 31 (145/146): 131–141. Estimates. – [http://wpe.wetlands.org], 31/12/2020. Božič L. (2011): Rezultati januarskega štetja vodnih ptic leta Wetlands International (2020b): Critical Site 2011 v Sloveniji. – Acrocephalus 32 (148/149): 67–77. Network (CSN) Tool. Goosan M d ee rr gus merganser.  – Božič L. (2012): Rezultati januarskega štetja vodnih ptic leta [http://criticalsites.wetlands.org/en/species/22680492], 2012 v Sloveniji. – Acrocephalus 33 (152/153): 109–119. 31/12/2020. Božič L. (2013): Rezultati januarskega štetja vodnih ptic leta Wetlands International (2020c): Population trends. – 2013 v Sloveniji. – Acrocephalus 34 (156/157): 93–103. [http://iwc.wetlands.org /index.php/aewatrends8], Božič L. (2014): Rezultati januarskega štetja vodnih ptic leta 31/12/2020. 2014 v Sloveniji. – Acrocephalus 35 (160/161): 73–83. Božič L. (2015): Rezultati januarskega štetja vodnih ptic leta 2015 v Sloveniji. – Acrocephalus 36 (164/165): 57–67. Prispelo / Arrived: 22. 1. 2021 Božič L. (2016): Rezultati januarskega štetja vodnih ptic leta Sprejeto / Accepted: 29. 1. 2021 2016 v Sloveniji. – Acrocephalus 37 (170/171): 209–219. Božič L. (2017): Rezultati januarskega štetja vodnih ptic leta 2017 v Sloveniji. – Acrocephalus 38 (174/175): 203–215. Božič L. (2018): Rezultati januarskega štetja vodnih ptic leta 2018 v Sloveniji. – Acrocephalus 39 (178/179): 185–195. Božič L. (2019): Rezultati januarskega štetja vodnih ptic leta 49 L. Božič: Rezultati januarskega štetja vodnih ptic leta 2020 v Sloveniji DODATEK / APPENDIX 1 Število preštetih vodnih ptic v januarskem štetju leta 2020 v Sloveniji (M – Mura, ŠČ – Ščavnica, LD – Ledava, MR – Mura razno: jezera, ribniki, gramoznice, mrtvice in potoki v Pomurju ter bližnji okolici, DA – Drava Alpe: meja z Avstrijo pri Libeličah–Selnica ob Dravi, MM – Meža in Mislinja, D – Drava: Selnica ob Dravi–meja s Hrvaško pri Središču ob Dravi, DV – Dravinja, P – Pesnica, DPP – Dravsko in Ptujsko polje: ribniki, gramoznice, kanali, potoki in polja na Dravskem in Ptujskem polju ter bližnji okolici, S – Savinja (vključuje Pako in Voglajno), ŠAL – Šaleška jezera: Škalsko, Velenjsko in Šoštanjsko jezero, SR – Savinja razno: jezera, ribniki, manjše reke in potoki na Savinjski ravni ter v bližnji okolici, ZGS – zgornja Sava: Sava Bohinjka, Sava Dolinka, Sava do Gornje Save (Kranj); vključuje Radovno, Tržiško Bistrico in Kokro, SRS – srednja Sava: zgornja Sava (Kranj)–Breg pri Litiji, SOR – Selška Sora, Poljanska Sora in Sora, KBI – Kamniška Bistrica, LB – Ljubljanica, SAR – Savska ravan: jezera, gramoznice, manjše reke in potoki na Savski ravni, LBA – Ljubljansko barje: jezera, ribniki, kanali in potoki na Ljubljanskem barju, SSO – Sava soteska: Breg pri Litiji–Zidani Most, SS – spodnja Sava: Zidani Most–meja s Hrvaško, K – Krka, ST – Sotla, SSR – spodnja Sava razno: jezera, ribniki, gramoznice in potoki na Krški ravni ter bližnji okolici, KO – Kolpa, KOR – Kolpa razno: vodna telesa v Beli krajini in Ribniško-Kočevskem podolju, SO – Soča, I – Idrijca, VI – Vipava, VID – Vipavska dolina: jezera, glinokopi in potoki v Vipavski dolini, NOT – Notranjska: notranjska kraška polja in ponikalnice, Cerkniško jezero, RE – Reka, O – Obala: slovensko obalno morje, OS – Obala soline: Sečoveljske in Strunjanske soline, OZ – Obala zatok: Škocjanski zatok, OR – Obala razno: stoječe vode v Koprskih brdih. Število vodnih ptic, ki so bile v celoti preštete na prenočiščih, je označeno s krepkim tiskom. Mura Drava Savinja Zgornja Sava / Upper Sava Spodnja Sava / Lower Sava Kolpa Notranjska & Primorska Obala / Coastland Slovenija Skupaj/ Skupaj/ Skupaj/ Skupaj/ Skupaj/ Skupaj/ Skupaj/ Skupaj/ Skupaj vse/ Vrsta / Species M ŠČ LD MR Total DA MM D DV P DPP Total S ŠAL SR Total ZGS SRS SOR KBI LB SAR LBA Total SSO SS K ST SSR Total KO KOR Total SO I VI VID NOT RE Total O OS OZ OR Total Total overall Cygnus olor 27 35 206 208 476 83 377 2 162 197 821 2 46 23 71 3 71 1 12 5 4 96 C. olo. 13 84 11 108 2 28 30 11 94 2 107 1709 Anser fabalis 3 3 A. fab. 3 Anser albifrons 15 18 33 119 2536 2655 A. alb. 2 2 2690 Anser anser 2 2 1 1186 1187 A. ans. 45 3 48 14 14 1251 Branta leucopsis 1 1 B. leu. 1 Branta canadensis × A. anser 1 1 1 domača gos / domestic goose 7 7 7 Alopochen aegyptiaca 1 1 A. aeg. 1 Tadorna tadorna 4 1 5 T. tad. 245 245 250 Aix galericulata 2 2 1 1 1 1 2 A. gal 1 1 2 1 1 2 9 Cairina moschata 1 16 17 1 7 8 19 19 C. mos. 1 1 1 1 46 Mareca penelope 16 16 232 27 259 2 2 4 8 8 M. pen. 9 9 26 26 207 27 234 556 Mareca strepera 2 2 190 1 191 5 5 M. str. 16 16 4 4 2 2 12 6 18 238 Anas crecca 137 7 66 210 4 843 2 11 3 863 47 28 75 2 83 4 8 4 2 103 A. cre. 36 17 53 3 54 57 3 75 78 498 149 647 2086 Anas platyrhynchos 693 673 258 2062 3686 274 120 4683 344 341 1626 7388 1017 148 422 1587 585 723 199 343 703 186 117 2856 A. pla. 79 455 1091 321 29 1975 530 157 687 183 110 214 223 3368 3 4101 97 448 131 9 685 22965 Anas acuta 1 1 2 27 12 39 2 2 1 1 A. acu. 6 6 50 Spatula clypeata 1 1 1 1 S. cly. 4 4 16 42 58 64 Netta rufina 2 2 1 1 N. ruf. 3 Aythya ferina 16 16 652 11 663 33 33 58 9 67 A. fer. 186 186 1 1 1 1 3 3 970 Aythya fuligula 20 20 2054 2054 123 123 27 324 1 352 A. ful. 18 18 3 3 3 3 2573 Aythya marila 3 3 A. mar. 3 Melanitta fusca 1 1 M. fus 4 4 5 Bucephala clangula 2 723 2 727 3 3 8 8 B. cla. 23 23 33 33 1 1 795 Mergellus albellus 44 44 M. alb. 5 5 49 Mergus serrator M. ser. 6 6 76 76 82 Mergus merganser 105 105 18 100 8 126 84 84 45 252 55 19 6 377 M. mer. 26 86 112 56 56 26 17 64 7 114 974 domača raca / domestic duck 10 10 1 2 3 2 2 15 50 Acrocephal 41 us (184/185): 41–53, 2020 The number of waterbirds counted during the January 2020 waterbird census (IWC) in Slovenia (M – Mura, ŠČ – Ščavnica, LD – Ledava, MR – Mura other: lakes, fishponds, gravel pits, oxbows and streams in Pomurje and its immediate vicinity, DA – Drava Alps: from the border with Austria at Libeliče to Selnica ob Dravi, MM – Meža and Mislinja, D – Drava: from Selnica ob Dravi to the border with Croatia at Središče ob Dravi, DV – Dravinja, P – Pesnica, DPP – Dravsko polje and Ptujsko polje: fishponds, gravel pits, channels, streams and fields on Dravsko and Ptujsko poljes and in their immediate vicinity, S – Savinja (including Paka and Voglajna), ŠAL – Šalek Lakes: Škalsko, Velenjsko and Šoštanjsko Lakes, SR – Savinja other: lakes, fishponds, small rivers and streams on Savinja plain and along it, ZGS – Upper Sava: Sava Bohinjka, Sava Dolinka, Sava to Gornja Sava (Kranj); including Radovna, Tržiška Bistrica and Kokra, SRS – Middle Sava: from Gornja Sava (Kranj) to Breg pri Litiji, SOR – Selška Sora, Poljanska Sora and Sora, KBI – Kamniška Bistrica, LB – Ljubljanica, SAR – lakes, gravel pits, small rivers and streams on the Sava plain, LBA – lakes, s fi hponds, channels and streams on Ljubljansko barje, SSO – Sava gorge: from Breg pri Litiji to Zidani Most, SS – Lower Sava: from Zidani Most to the border with Croatia, K – Krka, ST – Sotla, SSR – Lower Sava other: lakes, fishponds, gravel pits and streams on Krško plain and nearby, KO – Kolpa, KOR – Kolpa other: water bodies in Bela krajina and Ribnica-Kočevje valley, SO – Soča, I – Idrijca, VI – Vipava, VID – lakes, gravel pits and streams in Vipava Valley, NOT – Notranjska: karst fields and disappearing streams, Cerkniško jezero (Lake Cerknica), RE – Reka, O – Slovene coastal sea, OS – Coastal saltpans: Sečovlje and Strunjan saltpans, OZ –Škocjanski zatok, OR – other localities on the coastland: standing waters in Koprska brda. The number of waterbirds counted entirely at their roosting places is denoted in bold. Mura Drava Savinja Zgornja Sava / Upper Sava Spodnja Sava / Lower Sava Kolpa Notranjska & Primorska Obala / Coastland Slovenija Skupaj/ Skupaj/ Skupaj/ Skupaj/ Skupaj/ Skupaj/ Skupaj/ Skupaj/ Skupaj vse/ Vrsta / Species M ŠČ LD MR Total DA MM D DV P DPP Total S ŠAL SR Total ZGS SRS SOR KBI LB SAR LBA Total SSO SS K ST SSR Total KO KOR Total SO I VI VID NOT RE Total O OS OZ OR Total Total overall Cygnus olor 27 35 206 208 476 83 377 2 162 197 821 2 46 23 71 3 71 1 12 5 4 96 C. olo. 13 84 11 108 2 28 30 11 94 2 107 1709 Anser fabalis 3 3 A. fab. 3 Anser albifrons 15 18 33 119 2536 2655 A. alb. 2 2 2690 Anser anser 2 2 1 1186 1187 A. ans. 45 3 48 14 14 1251 Branta leucopsis 1 1 B. leu. 1 Branta canadensis × A. anser 1 1 1 domača gos / domestic goose 7 7 7 Alopochen aegyptiaca 1 1 A. aeg. 1 Tadorna tadorna 4 1 5 T. tad. 245 245 250 Aix galericulata 2 2 1 1 1 1 2 A. gal 1 1 2 1 1 2 9 Cairina moschata 1 16 17 1 7 8 19 19 C. mos. 1 1 1 1 46 Mareca penelope 16 16 232 27 259 2 2 4 8 8 M. pen. 9 9 26 26 207 27 234 556 Mareca strepera 2 2 190 1 191 5 5 M. str. 16 16 4 4 2 2 12 6 18 238 Anas crecca 137 7 66 210 4 843 2 11 3 863 47 28 75 2 83 4 8 4 2 103 A. cre. 36 17 53 3 54 57 3 75 78 498 149 647 2086 Anas platyrhynchos 693 673 258 2062 3686 274 120 4683 344 341 1626 7388 1017 148 422 1587 585 723 199 343 703 186 117 2856 A. pla. 79 455 1091 321 29 1975 530 157 687 183 110 214 223 3368 3 4101 97 448 131 9 685 22965 Anas acuta 1 1 2 27 12 39 2 2 1 1 A. acu. 6 6 50 Spatula clypeata 1 1 1 1 S. cly. 4 4 16 42 58 64 Netta rufina 2 2 1 1 N. ruf. 3 Aythya ferina 16 16 652 11 663 33 33 58 9 67 A. fer. 186 186 1 1 1 1 3 3 970 Aythya fuligula 20 20 2054 2054 123 123 27 324 1 352 A. ful. 18 18 3 3 3 3 2573 Aythya marila 3 3 A. mar. 3 Melanitta fusca 1 1 M. fus 4 4 5 Bucephala clangula 2 723 2 727 3 3 8 8 B. cla. 23 23 33 33 1 1 795 Mergellus albellus 44 44 M. alb. 5 5 49 Mergus serrator M. ser. 6 6 76 76 82 Mergus merganser 105 105 18 100 8 126 84 84 45 252 55 19 6 377 M. mer. 26 86 112 56 56 26 17 64 7 114 974 domača raca / domestic duck 10 10 1 2 3 2 2 15 51 L. Božič: Rezultati januarskega štetja vodnih ptic leta 2020 v Sloveniji Nadaljevanje dodatka 1 / Continuation of Appendix 1 Mura Drava Savinja Zgornja Sava / Upper Sava Spodnja Sava / Lower Sava Kolpa Notranjska & Primorska Obala / Coastland Slovenija Skupaj/ Skupaj/ Skupaj/ Skupaj/ Skupaj/ Skupaj/ Skupaj/ Skupaj/ Skupaj vse/ Vrsta / Species M ŠČ LD MR Total DA MM D DV P DPP Total S ŠAL SR Total ZGS SRS SOR KBI LB SAR LBA Total SSO SS K ST SSR Total KO KOR Total SO I VI VID NOT RE Total O OS OZ OR Total Total overall Gavia stellata G. ste. 6 6 6 Gavia arctica G. arc. 1 1 21 21 22 Phalacrocorax carbo 215 27 80 322 28 567 53 648 140 68 8 216 107 51 3 20 6 2 189 P. car. 32 977 58 66 19 1152 36 5 41 15 4 4 20 41 5 89 227 34 10 271 2928 Phalacrocorax aristotelis P. ari. 60 60 60 Microcarbo pygmeus 854 2 856 M. pyg. 1 1 2 858 Egretta garzetta 1 1 E. gar. 1 1 8 69 5 82 84 Ardea alba 21 20 45 79 165 93 1 35 184 313 4 4 2 6 9 13 7 15 52 A. alb. 48 23 3 3 77 3 3 2 6 7 34 1 50 2 27 1 30 694 Ardea cinerea 30 37 54 46 167 8 5 125 27 66 80 311 77 11 25 113 56 37 48 22 26 25 10 224 A. cin. 10 89 62 10 12 183 12 2 14 13 10 14 14 36 2 89 17 33 10 60 1161 Ciconia ciconia 1 4 5 1 1 C. cic 6 Tachybaptus ruficollis 12 9 11 32 22 279 1 1 303 2 18 1 21 16 51 3 2 27 8 3 110 T. ruf. 47 175 10 232 31 7 38 30 3 1 6 40 20 8 17 45 821 Podiceps cristatus 1 12 13 2 44 46 38 2 40 14 14 P. cri. 106 106 2 2 2 2 123 1 124 347 Podiceps grisegena P. gri. 2 2 2 2 4 Podiceps auritus 1 1 1 1 P. aur. 1 1 3 Podiceps nigricollis 2 2 P. nig. 4 4 77 77 83 Haliaeetus albicilla 2 2 3 2 5 1 1 H. alb. 2 2 1 1 11 Rallus aquaticus 1 1 18 20 51 51 1 1 2 6 8 R. aqu. 1 1 2 2 2 1 5 6 90 Gallinula chloropus 7 18 25 29 1 30 2 14 16 2 12 5 7 26 G. chl. 12 2 14 8 8 2 4 6 1 2 1 3 7 132 Fulica atra 23 230 253 4 781 89 874 218 7 225 17 141 6 2 166 F. atr. 5 39 35 79 2 2 4 4 17 7 714 5 743 2346 Grus grus G. gru. 100 100 100 Recurvirostra avosetta R. avo. 4 4 4 Pluvialis squatarola P. squ. 3 3 3 Calidris alpina C. alp. 2 24 26 26 Lymnocryptes minimus 7 7 L. min. 2 2 9 Gallinago gallinago 1 4 1 6 7 1 8 2 2 1 1 1 6 9 G. gal. 6 2 8 2 13 62 77 4 4 114 Scolopax rusticola S. rus. 1 1 2 2 Numenius arquata N. arq. 8 2 4 14 14 Actitis hypoleucos 2 2 1 1 2 2 1 1 2 A. hyp. 1 1 8 1 9 17 Tringa ochropus 29 29 12 1 13 2 2 1 1 T. och. 45 Tringa nebularia 1 1 1 1 T. neb. 5 20 25 27 Chroicocephalus ridibundus 1 1180 1 1182 6 6 1 1 C. rid. 13 1 14 954 442 84 4 1484 2687 Ichthyaetus melanocephalus I. mel. 3 2 5 5 Larus canus 13 2 15 3 3 L. can. 1 1 19 Larus fuscus 1 1 L. fus. 1 Larus argentatus 1 1 2 L. arg. 2 Larus michahellis 43 40 83 4 4 2 6 8 L. mic. 8 131 210 349 722 343 48 9 1122 1566 Larus cachinnans 96 1 97 L. cac. 97 Larus michahellis / cachinnans 2 2 4 4 2 2 1 14 2 1 18 L. mic. / cac. 124 7 131 157 Thalasseus sandvicensis T. san. 27 27 27 Alcedo atthis 7 2 2 3 14 16 2 1 2 21 25 2 8 35 1 4 9 8 3 25 A. att. 2 8 8 3 1 22 1 3 4 5 4 1 1 3 14 4 3 3 10 145 Cinclus cinclus 4 4 4 18 1 23 35 35 148 34 79 14 1 1 277 C. cin. 3 12 1 16 130 76 5 13 224 579 Skupaj / Total 1292 850 676 2823 5641 455 143 14265 434 618 6039 21954 1368 725 639 2732 1074 1843 399 415 866 255 173 5025 153 2279 1597 404 126 4559 686 236 922 415 222 451 561 3839 12 5500 2506 2532 1295 32 6365 52698 52 Acrocephal 41 us (184/185): 41–53, 2020 Nadaljevanje dodatka 1 / Continuation of Appendix 1 Mura Drava Savinja Zgornja Sava / Upper Sava Spodnja Sava / Lower Sava Kolpa Notranjska & Primorska Obala / Coastland Slovenija Skupaj/ Skupaj/ Skupaj/ Skupaj/ Skupaj/ Skupaj/ Skupaj/ Skupaj/ Skupaj vse/ Vrsta / Species M ŠČ LD MR Total DA MM D DV P DPP Total S ŠAL SR Total ZGS SRS SOR KBI LB SAR LBA Total SSO SS K ST SSR Total KO KOR Total SO I VI VID NOT RE Total O OS OZ OR Total Total overall Gavia stellata G. ste. 6 6 6 Gavia arctica G. arc. 1 1 21 21 22 Phalacrocorax carbo 215 27 80 322 28 567 53 648 140 68 8 216 107 51 3 20 6 2 189 P. car. 32 977 58 66 19 1152 36 5 41 15 4 4 20 41 5 89 227 34 10 271 2928 Phalacrocorax aristotelis P. ari. 60 60 60 Microcarbo pygmeus 854 2 856 M. pyg. 1 1 2 858 Egretta garzetta 1 1 E. gar. 1 1 8 69 5 82 84 Ardea alba 21 20 45 79 165 93 1 35 184 313 4 4 2 6 9 13 7 15 52 A. alb. 48 23 3 3 77 3 3 2 6 7 34 1 50 2 27 1 30 694 Ardea cinerea 30 37 54 46 167 8 5 125 27 66 80 311 77 11 25 113 56 37 48 22 26 25 10 224 A. cin. 10 89 62 10 12 183 12 2 14 13 10 14 14 36 2 89 17 33 10 60 1161 Ciconia ciconia 1 4 5 1 1 C. cic 6 Tachybaptus ruficollis 12 9 11 32 22 279 1 1 303 2 18 1 21 16 51 3 2 27 8 3 110 T. ruf. 47 175 10 232 31 7 38 30 3 1 6 40 20 8 17 45 821 Podiceps cristatus 1 12 13 2 44 46 38 2 40 14 14 P. cri. 106 106 2 2 2 2 123 1 124 347 Podiceps grisegena P. gri. 2 2 2 2 4 Podiceps auritus 1 1 1 1 P. aur. 1 1 3 Podiceps nigricollis 2 2 P. nig. 4 4 77 77 83 Haliaeetus albicilla 2 2 3 2 5 1 1 H. alb. 2 2 1 1 11 Rallus aquaticus 1 1 18 20 51 51 1 1 2 6 8 R. aqu. 1 1 2 2 2 1 5 6 90 Gallinula chloropus 7 18 25 29 1 30 2 14 16 2 12 5 7 26 G. chl. 12 2 14 8 8 2 4 6 1 2 1 3 7 132 Fulica atra 23 230 253 4 781 89 874 218 7 225 17 141 6 2 166 F. atr. 5 39 35 79 2 2 4 4 17 7 714 5 743 2346 Grus grus G. gru. 100 100 100 Recurvirostra avosetta R. avo. 4 4 4 Pluvialis squatarola P. squ. 3 3 3 Calidris alpina C. alp. 2 24 26 26 Lymnocryptes minimus 7 7 L. min. 2 2 9 Gallinago gallinago 1 4 1 6 7 1 8 2 2 1 1 1 6 9 G. gal. 6 2 8 2 13 62 77 4 4 114 Scolopax rusticola S. rus. 1 1 2 2 Numenius arquata N. arq. 8 2 4 14 14 Actitis hypoleucos 2 2 1 1 2 2 1 1 2 A. hyp. 1 1 8 1 9 17 Tringa ochropus 29 29 12 1 13 2 2 1 1 T. och. 45 Tringa nebularia 1 1 1 1 T. neb. 5 20 25 27 Chroicocephalus ridibundus 1 1180 1 1182 6 6 1 1 C. rid. 13 1 14 954 442 84 4 1484 2687 Ichthyaetus melanocephalus I. mel. 3 2 5 5 Larus canus 13 2 15 3 3 L. can. 1 1 19 Larus fuscus 1 1 L. fus. 1 Larus argentatus 1 1 2 L. arg. 2 Larus michahellis 43 40 83 4 4 2 6 8 L. mic. 8 131 210 349 722 343 48 9 1122 1566 Larus cachinnans 96 1 97 L. cac. 97 Larus michahellis / cachinnans 2 2 4 4 2 2 1 14 2 1 18 L. mic. / cac. 124 7 131 157 Thalasseus sandvicensis T. san. 27 27 27 Alcedo atthis 7 2 2 3 14 16 2 1 2 21 25 2 8 35 1 4 9 8 3 25 A. att. 2 8 8 3 1 22 1 3 4 5 4 1 1 3 14 4 3 3 10 145 Cinclus cinclus 4 4 4 18 1 23 35 35 148 34 79 14 1 1 277 C. cin. 3 12 1 16 130 76 5 13 224 579 Skupaj / Total 1292 850 676 2823 5641 455 143 14265 434 618 6039 21954 1368 725 639 2732 1074 1843 399 415 866 255 173 5025 153 2279 1597 404 126 4559 686 236 922 415 222 451 561 3839 12 5500 2506 2532 1295 32 6365 52698

Journal

Acrocephalusde Gruyter

Published: Nov 1, 2020

There are no references for this article.